Законът за животновъдството разграничава ферма от лично стопанство

След одобрените от Министерски съвет промени в Закона за животновъдството, те влизат за одобрение в Народното събрание. В Закона се регламентират следните понятия:

„Животновъден обект” е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни. Обектите, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да търгуват с произведените в обекта суровини и храни.
„Ферма” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, с цел предлагане на пазара.
„Лично стопанство” е животновъден обект, в който се отглеждат животни, с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
„Собственик на селскостопански животни” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните.
„Собственик на животновъден обект” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху обекта.
„Земеделски производител”, отглеждащ селскостопански животни, е правоспособно и дееспособно физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, отглеждащо животни във ферма и притежаващ необходимата квалификация за това.
Промяната в действащия закон бе наложена от новите обществени, структурни и пазарни условия в страната, установени с членството ни в Европейския съюз и бяха инициирани от неправителствения сектор в животновъдството. Законът за животновъдството е основният нормативен акт регламентиращ правните отношения свързани с организацията и управлението на животновъдството, развъдната дейност, производството на селскостопански животни и предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, както и правата и задълженията на физическите и юридически лица, осъществяващи тези дейности.
Практиката показа наличие на определени неточности и припокриване на функции, свързани с организацията на селекционната дейност, с мястото на продуктовите бордове и на окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца. В тази връзка се промениха изискванията относно реда за признаване на развъдните организации, в съответствие с изискванията на ЕС. Продуктовите бордове са пренасочени за регламентиране към проекта на Закона за браншовите организации. Окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца са препратени към Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС. Актуализирани са изискванията във връзка с организацията на производствения процес в животновъдството и свързания с това контрол.
Новият закон ще осигури по-добра пазарна и институционалната правна среда в направление животновъдство, което ще доведе до:
– подобряване на комуникацията с животновъдните организации и техните членове,
– укрепване и повишаване ролята на административния капацитет,
– осъществяване на по-ефективно производство на животинска продукция и контрол върху качеството й.
– прецизиране и актуализиране на изискванията, свързани с организиране и управление на развъдната дейност;
Отпаднаха текстовете за създаването и функционирането на продуктовите бордове от закона и уреждането им в проекта на Закона за браншовите организации;