Задължения на съдружниците

Задължения на съдружниците:
имуществените задължения на съдружника в ООД са: а/ да изплати или да внесе дяловата вноска – той следва да извърши това по реда, предвиден в договора. Преди да се подаде заявление за вписване на ООД в търговския регистър, необходимо е всеки съдружник да е изплатил поне 1/3 от дела си. Предвиденият в закона минимум 10 лв.; б/ да изплати допълнителните парични вноски за определен срок, предвидени в решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост /чл. 124 и 134/. Законът предвижда за неизправния съдружник санкционни последици от неизплашането или невнасянето на дела. То представлява основание за изключването на съдружник от дружеството. Законна лихва за забавяне в плащането и обезщетение за превишаващите я вреди се дължат на дружеството от съдружник, който не е изплатил или не е внесъл в определен срок деля си. Законът създава предположение за изключването на съдружник, който не е платил или не е внесъл дела си. За да се задейства законното предположение, достатъчно е съдружникът да не изплати или да не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок. Недопустимо е този срок да бъде по-малък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. Съдружникът губи правото си върху направените вноски /чл. 126, ал. 1 и 2/. В закона е уреден начинът, по който се постъпва, когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи. Дружеството го предлага на друго лице за купуване. Ако продажбата не се осъществи, възниква алтернативно задължение на останалите съдружници. Първата възможност е да изплатят недостига съразмерно на дяловете си. Втората възможност е да намалят дружествения капитал по съответния ред /чл. 121, ал. 28/. Друго имуществено задължение на съдружника се поражда, ако общото събрание вземе решение за покриване на загуби или за задоволяване на временна необходимост от парични средства. В такъв случай всеки съдружник е длъжен да направи допълнителна парична вноска за определен срок.  Тази вноска е съразмерна на дела на съдружника в дружествения капитал. Разпоредбата е диспозитивна – няма пречка да бъде предвидено друго. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. Допустимо е да се уговори дружеството да плаща лихви за тях. Това представлява насърчение за своевременното извършване на допълнителните вноски. Отговорността на съдружника за неизплащане на допълнителна парична вноска в определения срок е еднаква с тази за невнасянето на неговия дял в капитала на дружеството /чл. 134/. Достатъчно е той да не е упражнил в едномесечния срок правото си да прекрати неговото участие в ООД. Неимуществените задължения на съдружника в ООД са: а/ да участва в управлението на дружеството; б/ да оказва съдействие за осъществяване на дружествената дейност; в/да изпълнява решенията на общото събрание.