Задължения на продавача и купувача

Страна може да спре изпълнението на своите задължения, ако след сключването на договора стане видно, че другата страна няма да изпълни съществена част от своите задължения, поради:
1. сериозна недостатъчност наспособността и да изпълни или на нейната неплатежоспособност или;
2. нейното поведенеие по подготовкатана изпълнението или при изпълнението на договора.
Задължение на страната която спира изпълнението преди или след изпращането на стоката е да уведоми незабавно за това другата срана. Тя е длъжна да продължи изпълнените на задълженията си ако другата страна предостави достатъчно обезпечение, че ще изпълни своите задължения.
Обезщетението за нарушаването на договора от която и да е от страните се състой в сума равна на претърпяната загуба и на пропуснатата позла от другата страна поради нарушение. Това обезщетение не може да надвишава вредите, които страната нарушила договора е предвиждала или е трябвало да предвиди при сключването на договора, като възможна последица от неговото нарушаване, като държи сметка за фактите които е знаела или е трябвало да знае.
Страна не отговаря за неизпълнение на което и да е от задълженията си, ако докаже:
че неизпълнението се дължи на пречка извън нейния контрол;
че не би моглоразумно да се очаква от нея да го вземе предвид при сключване на договора, както и да избегне или да преодолее било него, било неговите последици.
Пречка извън контрола на длъжника е непреодолимата сила.
Страната неизпълнила своите задължения трябва да уведоми другата страна за препятсвтието иза неговото въздействие върху способността й да ги изпълни. Страна не може да се позовава на неизпълнение на другата страна, ако то е причинено от действие или бездействие на първата страна.