Задължения на лизингополучателя

Задължения на лизингополучателя – задължението да плаща на лизингодателя лизинговите вноски. Тези вноски трябва да бъдат плащани в сроковете и по начина, предвидени в договора. Изискуемостта на поредната вноска настъпва в края на съответния уговорен период. Друго задължение на лизингодателя е да ползва вещта, предмет на лизинга, съобразно с уговореното предназначение. Недопустимо е лизингополучателя да предостави ползването на вещта другиму. Недопустимостта може да бъде преодоляна и вещта да бъде дадена в сублизинг само със съгласието на лизингодателя /чл. 346/. Третото задължение е да поддържа вещта за своя сметка. Върху лизингополучателя при финансовия лизинг тежи рискът от случайното погиване или повреждане на вещта /чл. 343/. Задължение е да върне на лизингодателя вещта след изтичане на срока на договора. Това важи когато не е предвидено преминаване върху лизингополучателя на правото на собственост върху вещта. Вещта следва да бъде върната в състоянието, в което е приета.