Задължения на комисионера

Задължения на комисионера – а/ да изпълни поръчката с грижата на добър търговец: при подбора на третото лице, с което да сключи сделката, възложена му от доверителя; при уговаряне на условията на сделката с третото лице; при изпълнението на тази сделка; при прехвърлянето на резултатите на изпълнителната сделка Когато получи стоката от друго място, комисионерът е длъжен да я прегледа незабавно след получаването и. Щом установи недостатъци или липси, за него възниква задължение да уведоми незабавно доверителя и да обезпечи необходимите доказателства. Грижа на добър търговец се дължи от комисионера и при съхраняването на стоката. За комисионера възниква задължение да застрахова стоката, която е получил от доверителят или от третото лице по изпълнителната сделка, само ако доверителят е наредил това /чл. 350, ал. 1,3,4 и 5/.; б/ задължение да сключи възложената му сделка точно според указанията, които се съдържат в поръчката. Сделката с третото лице се сключва от комисионера за сметка на доверителя. Ако комисионерът продаде по цена, по-ниска, или купи по цена, по-висока от тази, която доверителят е определил, за него възниква задължение веднага да го уведоми за това. За случая, когато доверителят не се откаже незабавно от сделката, се смята, че той я е одобрил. Недопустимо е доверителят да се откаже от сделката, ако комисионерът му съобщи, че поема разликата в цената; в/ задължение незабавно да уведоми доверителят, когато третото лице не изпълни задълженията си по изпълнителната сделка. Доверителят има право да поиска от комисионера веднага да му прехвърли правата си към това лице. Задължение за незабавно уведомяване се поражда и когато бъде причинена от когото и да било вреда на имуществото, придобито или държано от комисионера за сметка на доверителя; г/ задължение да даде на доверителя сметка за извършеното по сделката, която му е възложена. В сметката се посочват резултатите от извършеното и направените разходи; д/ комисионерът има задължението да прехвърли на доверителя всички резултати от изпълнителната сделка.