Задължения на акционерите

Задължения на акционерите – основното задължение на всеки акционер е срещу записаните акции да направи вноските, които покриват частта от стойността на акциите, определена с устава. Останалата част се внася в срок, определен в устава. Този срок не може да бъде по-дълъг от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала /чл. 188, ал. 1/. Неизпълнението на това задължение в определен срок води до възникване на последици, които са неблагоприятни за акционера. В устава може да бъде предвидена неустойка. Ако това не е сторено, акционерите, които не са направили уговорените вноски в срок, дължат лихви. Законът имат предвид паричните вноски. Дължи се законната лихва. Когато е забавено извършването на непарична вноска, допустимо е да се търси обезщетение за действителните вреди. На акционерите, които са в забава, дружеството отправя писмено едномесечно предизвестие. Предупреждението подлежи на обнародване в ДВ, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Ако и в този срок не направят дължимите вноски, те се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акции на изключените се обезсилват и унищожават. На мястото им дружеството предлага нови акции. Направените от изключения вноски се отнасят във фонд “Резервен” на дружеството. В устава може да се предвиди, че за невнесената част акционерите предоставят обезпечение /чл. 191/.