Задължение за семейно правна издръжка – обща характеристика, предпоставки , размери .

Алиментни задължения  – средства за прехрана .Института на семейно правната издръжка е регламентиран в чл. 79 до 93 вкл. СК .

Източници :  има и позаконови нормативни актове регламентиращи в съотвествие  с разпоредбите на чл. 75 СК , размера  на издръжката  дължима от родители  на ненавършилите  пълнолетие деца

Чл. ………. – размера на тази издръжка се определя в зависимост от нуждите  на детето  …. в граници определи от МС .

Понятието семейно правна издръжка :  1. Касае се до едно правно задължения на определени членове на семейството да доставят средства за същестуване на нуждаещи се други членове на същото семейство.

Особеност :  1. Алиментите винаги се основават на някои от тези юрид. Факти които пораждат сем. Правоотношения / брак, родство , осиновяване / . Настойника и попичителя не дължат и нямат право на издръжка /.

-сем.правната издържка е едно законно задължение , което възниква за посочените в чл. 80 лица  и в полза  на лица  чл. 81

-различен е начина за доставяне на издръжката  : – в сем. Право  – регламентира начина  на доставяне  на издръжка  чл. 89  , парични санкции , ;      –   В договорното право/ облигационно право /  може да се договори  начина на плащане – ще осигуря гледането на бабата, като плащам на мед.сестра която ще се грижи за нея.

– сем.правната издръжка е интуито персоне – задължението за плащане на издръжка не се наследява , нито правото за получаване на издръжка се наследява

чл.86 СК   при изменение на обстоятелствата  присъдената издръжката може да бъде изменена или прекратена.

Облигационната издръжка , която дължа при едно прехвърляне на недв. Имот , се наследява, ако аз почина , дъщерите ми ще дължат издръжка  на бабата която ми е прехвърлила имота  с/у гледане. Не може да се променя размера на издръжката  чл. 20 ЗЗД.

–          Сем.правните задължения за издръжка са безвъзмездни . Облигационната издръжка  –  дава се с/у насрещна престация .

Условия и ред за получаване и даване на сем. Издръжка .

Право да се иска издръжка се обуславя от условията :

  1. 1. За да получавам издръжка трябва да съм не трудоспособна  чл. 79 СК / обективна невъзможност за полагане на труд като източник на доход / Без значение е дали трудоспособността е частична, пълна , временна .Безработицата не е нетрудоспособност .
  2. 2. Правоимащото лице трябва да е в невъзможност да се издържа самостоятелно от своите доходи и имущество. / да няма актив в имуществото си чрез чието осребряване да си достави средства за препитание./

Нашия закон не изброява / не дава критерии / какво значи способност на лицето да се издържа  ППВС  – тълкувателни постановления № 5 / 70г.  Ако претендиращото лице за издръжка лице има вила, бижута,/предмети на лукса /  – такива имущества  следва да се трансформират в средства за издръжка.

3.  Възможност за издръжка се преценява Следва от систематичното тълкуване на чл. 79 вр. Чл.84 СК – възможност на задълженото лице да дава издръжка . ВС тълкува това условие в смисъл че задълженото лице трябва да разполага / остават / свободни средства след като е задоволил собствените си нужди от издръжка и н тези правоимащи лица от предходни редове. –чл.81 /който дължи издръжка трябва да спазва при плащането следния ред:   – деца , съпруг, бивш съпруг , родители, на внуци и правнуци, на братя и сестри , на дядо и баба  и на възходящи от по горна степен.

Всеки следващ ред е субсидиарен според предходния .Не може да претендира издръжка лице от следващ ред, ако не са задоволени нуждите на лицето от  предходния ред.

Лице което изтърпява наказание “ лишаване от свобода “ не се счита че е в невъзможност да осигури издръжка.

Размер на издръжка  – чл. 84 СК – определя се в зависимост от нуждата на правоимащото лице и възможността на задълженото лице .

Баланса м/у нужди и възможности е този на които трябва да се стъпи .

Вземането на издръжка осигурява средства за съществуване. Закона установява няколко типа правни гаранции за вземането на издръжка .

1. Установения в чл.90 принцип за недопустимост на прихващане с вземане на издръжка. / Прихващане – компенсационно изявление  чл104 ЗЗД /

Развеждам се със съпруга, предоставя ми се сем. Жилище , което е СИО . Бившия съпруг е осъден да плаща издръжка . Предявява иск за делба на сем. Жилище, не си плаща издръжката . На основание чл. 288 ал.2 ГПК , Аз правя искане жилището да ми се възложи като неподеляемо .Съда уважава искането ми  –  и ме задължава да платя на бившия съпруг неговия дял в 6 мес.срок.

Не може да се компенсира сумата за уравняване на дела със дължимата издръжка .

2.Установения в чл.88  принцип  на недопустимост на отказ от издръжка за бъдещо време е нищожен.

Пример : Да се разведем , обещавам ти че няма да искам издръжка за мен и децата.

-законова забрана за отказ от издръжка за бъдещо време .

– няма насрещност в права и задължения , детето е титуляр на вземането / издръжката / майката не може да прави изявления

3. Привилигирования характер на вземането за издръжка  .Вземането за издръжка стои на първо място сред така наречените общи привилигии, даващи право на предпочитателно удовлетворяване  на кредитора  ….. чл. 136 т. 5 ЗЗД / общи привилегии/

4.Вземането за издръжка е въздигнато в несеквестируемо вземане от актива на имуществото на лицето  чл. 341 т. 3 ГПК / дължа на топлофикация  600 лв, юриста на топлофикация вижда че получавам сем.правна издръжка .;  –юриста не може да поиска от съд.изпълнител  да изпраща сем.правната издръжка в топлофикация /.

Чл.339 ГПК , чл. 340 – уреждат кои вещи на длъжника са от категорията  несеквестируеми и кога отпада .