Животновъдите ще получат 145 млн. лв. през тази година

През 2010 г. животновъдите ще получат 145 млн. лв. Това стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с представители от всички асоциации в сектор животновъдство. За сравнение през миналата година са получили около 90 млн. лв. По схемата за национални доплащания към директните плащания са предложени пред Европейската комисия 84.887 млн. лв. В тази сума са предложени и нови схеми за: отглеждане на месодайни говеда и за клане и износ на угоени говеда за трети страни. Отделно от това,    са изпратени за одобрение в ЕК и схеми за подпомагане на животновъдния сектор с общ финансов ресурс от 45.6 млн. лв. (в това число за подпомагане на млечния сектор и животновъдите в необлагодетелстваните райони). Предвидени са и близо 15 млн. за държавни помощи.

„Искаме да сте максимално информирани и обсъждайки проблемите в сектора, чрез вас, да бъдат разяснени на всички възможности за финансиране на отрасъла през 2010 г.”, каза министър Найденов.

На срещата присъства и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева. Във връзка с предстоящото стартиране на кампанията за единно плащане на площ от 1 март, тя информира, че се подготвя да започне по-рано широка разяснителна кампания, която да е в помощ на земеделските стопани при подаването на заявленията. С оглед подобряване на досегашния модел на работа, предстои да бъде направен график, по който да се подават заявленията, а на всеки ще бъде изпратен информационен материал за начина на попълване.

От своя страна на животновъдите бяха обединени в исканията си и изказаха желанието си за бъдещ конструктивен диалог и подкрепа при разясняването на предстоящата кампания по места. Сред останалите дискутирани теми бяха промяната на нормативната база във връзка с решаването на проблемите със стопанските дворове, отдаването на ливади и пасища, както и финансирането по мерки 112 и 121  на Програмата за развитие на селските райони.

До десет работни дни ще бъдат обработени данните в Националната ветеринарно-медицинска служба и в началото на март ще започне изплащането на 10 млн. лв. по мярка „Агроекология” по Програмата за развитие на селските райони, каза Калина Илиева.