Живописта в Италия към края на XVIвек и през XVIIвек

През XIII век Испания е завладяна от арабите, дошли от Африка и известни под името маври. Мавританското владичество в Испания трае до XV век и оставя големи и ценни па­метници на изкуството, но то е чуждо на испанците, С откриването на Новия свят, в който Испания е първата колонизаторка, се засилва испанската задморска търговия. Испания за-пладява Мексико, Перу и става една от най-силните абсолютни мрнар_хии_в Европа“. През времето на Карл V Испания владее земи в Нидерландия и Италия (Неапол). Карл V с право казвал, че слънцето в неговите владения не залязва. Вътрешният живот на Испания по това време се характеризира с борба между градовете и кралската власт, която побеждава н жестоко потушава въстанието (1521 ). В Испания религиозният фанатизъм достига непо­знати размери. Инквизицията властвува н пламъците на кладите, в които се изгарят най-прогресивните хора, осветяват цяла Испания. Хиляди маври и евреи са изгонени или избити. Рицарството, което в другите европейски страни вече е изживяно, в Испания продължава да играе важна роля и само гениалният Сервантес успява да го дискредитира със своя «Дон Кихот». Феодалите загубват власт и влияние, но те продължават да живеят за сметка на широките народни маси, потънали в мизерия н невежество.

Жестокостите на Инквизицията и закостенелите предразсъдъци не са в състояние да спрат хуманизма. Политическото и икономическото благосъстояние на испанската монархия спомагат за развитието на литературата, чийто разцвет е отбелязан с творчеството на Сер­вантес и Лопе де Вега.

В^живописта през XV, дори _и_п_р_ез ХV1_век^»м:е създава_л1що значително а Испания^ Тя остава откъсната от разцвета на изкуството в Италия, Германия, Нидерландия, където творят Рафаело и Леонардо, Дюрер и Брьогел. В това време испанското изкуство прави първи стъпки. През XVI век се развива статуарната скулптура. Най-големите й предста­вители са Ордоньес (умрял 1520), Берегуте (около 1480—1561), Хун (умрял 1577) и др. Те са повлияни от италианската скулптура, но до нейното съвършенство не достигат. Статуята *Св. Григорий» от Ордоньес, сложена върху гробницата на кардинал Сисперос, напомня някои от пророците на Микеланджело, но няма силата на неговите образи.

През .втората половина на XVI век италианското влияние се засилва, но разцветът на испанското изкуство настъпва към края_на_този век и продължава до последните десетиле­тия на XVII век, В живописта влияние оказват и италианското, и нидерландското изкуство на Ренесанса. Тицианови творби влизат в испанския кралски двор. Тициано рисува и пор­трети на Карл V, а в Испания идват Рубенс и вай Дайк, но преди тях през XV век -Ян ван Ейк. Основите_на испанската реалистична живопис поставя нидерландското из­куство, особено“Е~бТ5ластта на портрета. През XV и XVI век испанската живопис е все още в пелени. Към края на XVI век в Испания се появява художник, който може да се смята за основоположник на новата испанска живопис“, който става““~йзразйтел на мистицизма на феодално-католическата реакция. Този художник е Доменико Тебтекбнулис, по народнос! грък, когото испанците наричат Ел Греко. Така той е записан в историята па изкуството. Доменико Теотекопулис -— Ел Греко — е роден в Крит (1541—1616), откъдето ндва п се установява в Толедо. Инквизицията в това време е всевластна, но Ел Греко успява да задоволи религиозния фанатизъм на манастирските управници, които поръчват при него картини. В Толедо Ел Греко живее и работи до края на живота си. Той идва в Испания, след като пребивавал в Италия, където изучавал Тинторето, учил и при Тшшаио, а в Рим се учил и от Микеланджело. Най-силно влияние върху Ел Греко оказва живописта на Тинторето с неговите високи фигури, потопени в странната атмосфера на полусенки и светлини. VI Ел Греко удължава фигурите, облива ги със светлина или ги потапя в мрак. Той създава свой свят, свой канон за човешкото тяло. Главата се нанася във височината на тялото по­вече, отколкото при всички други майстори.

Той твори и религиозни картини, и портрети, а рисува и странни, драматични и раз­вълнувани пейзажи от испанската природа. Навсякъде остава личен, дълбок, пълен с ми­стицизма на католическата религия, на чиято идеология става изразител. Той е уважаван и ценен от Инквизицията и рисува портрета на великия испански инквизитор — кардинал Ноп де Гевара,

В «Погребението на граф Оргаз» (Толедо) Греко създава една странна мистична сцена. В долната част на картината е положено тялото на умрелия, заобиколен от_испанскнте грандове и църковни представители, а горната част е заета от мистична сцена“:7Хр_истос, заобиколен от небесните изселници, приема душата на умрелия. Фигурата на монаха в ле­вия ъгъл подчертава участието на църквата“в тази церемония.