ЕK укрепва ангажиментите си по отношение на равноправието между жените и мъжете

Преди международния ден на жените Европейската комисия укрепи и задълбочи ангажиментите си по отношение на равноправието между жените и мъжете с Харта на жените.С тази политическа декларация, набелязваща пет ключови области за действие, Комисията се ангажира да интегрира аспекта на половете, във всички свои политики за следващите пет години, като същевременно предприеме конкретни мерки за насърчаване на равноправието.

„Тази харта представлява ангажиментът на Комисията за превръщане на равенството между половете в реалност в ЕС.  Жените и мъжете продължават да се сблъскват с широкоразпространено неравноправие, което има сериозно отражение върху икономическото и социалното сближаване, устойчивия растеж и конкурентоспособността и застаряването на населението на Европа.  Поради това е важно проблематиката за равноправието между половете да бъде категорично застъпена в бъдещата  стратегия  „Европа 2010“, която Комисията ще подготви през следващите пет години.Особено във време на криза трябва да включим половете като измерение във всички свои политики, което ще бъде от полза както за жените, така и за мъжете,“ каза Председателят Жозе Мануел Барозу.

Хартата представя редица ангажименти, основаващи се на приети принципи за равноправие между жените и мъжете.  Целта е да насърчава:

  • равноправието на трудовия пазар и еднаквата икономическа независимост на жените и на мъжете, по-конкретно чрез стратегията „Европа 2020“;
  • еднаквото заплащане за една и съща работа и за равностоен труд, като се работи с държавите-членки за значително намаляване на разликата в заплащането между половете през следващите пет години;
  • равноправието при вземането на решения посредством мерки на ЕС за стимулиране;
  • достойнството, интегритета и прекратяването на насилието, основаващо се на пола, чрез цялостна рамка на политиката;
  • равноправието между половете отвъд границите на ЕС чрез интегрирането на тази проблематика във външните отношения и в работата с международни организации.

Хартата отговаря по-конкретно на искането на Европейския парламент за засилване на действията за борба с насилието. „Особено се гордея с това, че отговарям за въвеждането на всеобхватна и ефективна рамка на политиката за борба с насилието, основаващо се на пола. Основаното на пола насилие е нарушаване на основните права, по-конкретно на човешкото достойнство, на правото на живот и на правото на интегритет на личността.  Ще направя всичко възможно в стратегията да бъдат включени сериозни мерки за изкореняване на практиките за генитално осакатяване на жените,“ заяви Вивиан Рединг, комисар по правосъдието, основните права и гражданството и заместник-председател на Европейската комисия.

Ново проучване на Евробарометър за равноправието между половете, също оповестено днес, сочи, че 62 % от европейците вярват, че неравноправието между половете все още съществува в много обществени сфери.  Проучването разкрива също, че основните два приоритета на европейците за действие в тази област са борбата с насилието срещу жените и премахването на разликата в заплащането между половете (съответно 92 % и 82 % от участниците в проучването вярват, че тези въпроси трябва да бъдат разгледани спешно).  Освен това 61 % вярват, че решенията на равнище ЕС играят важна роля в борбата с неравноправието между половете.

Хартата ще бъде последвана от нова стратегия за равноправие между половете, която Комисията трябва да приеме в средата на 2010 г.  Стратегията ще очертае координирана рамка за действие във всички политики на ЕС.

Инициативата идва 15 години след Пекинската платформа за действие, договорена на четвъртата конференция на Организацията на обединените нации за жените.Инициативата е в изпълнение на ангажимент за изготвяне на харта за жените, поет от Председателя Барозу в речта му пред Европейския парламент на 5 септември 2009 г.