ЕЦБ и националните централни банки могат да осъществяват и външни операции

-създаване на отношения с централни банки и финансови институции на други страни и международни организации;

-да придобиват и продават чрез спот и форуърдни сделки всички видове валутни активи и ценни метали, вкл. ценни книжа и други видове активи;

-да поддържат и управляват активи съобразно чл. 23 от Статута;

-да  осъществяват всички  видове  банкови транзакции с трети страни и международни организации, вкл. операции по заемане и предоставяне на средствата.