Етапи на програмата за връзки с обществеността (PR)

Понятието пъблик рилейшънс изразява от една страна, характера и качеството на връзките на организацията с различните групи общественост, а, от друга страна, пътищата и средствата за постигане на благоприятни взаимо-отношения с обществеността на фирмата. За целите на управлението е подходящо връзките с обществеността да се разглеждат като поцес на определяне на проблема, изработване на политика, програма за нейното реализиране и оценка на нейната ефективност. Програмите в областта на връзките с обществеността включвак следните етапи:
Първият етап от разработването на програмата изисква оценка на ситуацията, за да се изведе проблема в областта на връзките с обществеността.  Необходимо е да се оценят текуцият имидж на фирмата и продукта, степента на знание на отделните аудитории за фирмата и продукта, характерът на формираното мнение, на какви източници на информация се основава, да се определи кои страни от дейността на организацията и продукта са разбрани погрешно. Съществено внимание следва да се обръща на оценката на огледалния имидж на организацията и продукта, или мнението на работниците и служителите на фирмата за самата нея и нейния продукт.
Пъблик рилейшънс трябва да допринасят за постигане на общите фирмени цели. При определянето на целите на програмата в областта на връзките с обществеността постигането на взаимно разбиране между организацията и нейната ощественост може да се използва като главна цел, която трябва да се конкретизира, за да се изведат основните задачи. Практико-приложен начин за определяне на целите е тяхното дефиниране съобразно отделните групи общественост. Общественостт може да се раздели в различни групи (публики) в зависимост от отделни критерии:
– според принадлежността към оргнизацията: външна (клиенти, доставчици, посредници, конкуренти, финансови институции, държавни и местни органи на властта и др.) и вътрешна ( работници, служители, акционери);
– според влиянието върху дейността на организацията – аудитории, които имат пряко и решаващо значение за дейността на фирмата и аудитории с второстепенно знечение;
– според отношението към организацията – подкрепящи дейността и опоненти.
Независимо, че фирмата не заплаща за мястото и времето за излъчване на съобщенията в средствата за масова информация, организирането и изълнението на разнообразните дейности в областта на връзките с обществеността изисква осъществяване на разходи като заплящане на персонала по пъблик рилейшънс, режийни разходи, транспортни, пощенски разходи, за технически съоръжения, наеми за зали за конференции, срещи, приеми и др.
За постигане на поставените цели може да се използва богат набор от средства – публичност, лобизъм, спонсорство, връзки с обществени организации, благотворителни мероприятия, публикуване на годишни отчети, организиране на тържества по конкретен повод, конференции, вътрешни средства и др.