ЕС – икономическа и социална солидарност

Европейският съюз е създаден, за да постигне политическата цел за съхраняването на мира, но неговият динамизъм и успех произтичат от това, че той е част и от икономиката.

Населението на държавите-членки на ЕС съставлява все по-малка процентна част от населението на света. Ето защо държавите-членки трябва да продължават да се обединяват, за да си осигурят икономически растеж и да бъдат конкурентоспособни на световната сцена спрямо другите водещи икономически сили. Нито една отделна страна от ЕС не е достатъчно силна, за да отстоява сама икономическите си интереси в световната търговия. Единният европейски пазар осигурява на фирмите изключително важна основа за добра конкурентоспособна позиция на световните пазари.

Свободната европейска конкуренция обаче трябва да бъде уравновесявана от общоевропейска солидарност. За европейските граждани тя присъства с ясни и реални ползи ? в случай на наводнения или други природни бедствия те получават помощ от бюджета на ЕС. Структурните фондове, управлявани от Европейската комисия, насърчават и допълват усилията на националните и регионалните органи в ЕС за намаляване на различията между нивата на развитие в различните части на Европа. Средствата от бюджета на ЕС и заемите, които Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпуска, се използват за подобряване на транспортната инфраструктура в Европа (например за разширяване на мрежата от автомагистрали и високоскоростни железопътни линии). По този начин се осигурява по-добър достъп до отдалечените райони и повече стимули за трансевропейската търговия. Икономическият успех на ЕС ще се оценява отчасти по способността на неговия единен пазар, наброяващ половин милиард потребители, да бъде от полза за колкото е възможно повече граждани и предприятия.