Естествените хранителни продукти не трябва да се използват от лекарите

Много прогресивни лекари осъждат лекарствената терапия. Някои от тях са дотолкова разочаровани от неефикасните резултати, че изоставят медицинската практика и се посве­щават на изучаване основните проблеми на профилактиката. Между тях е прочутият швейцарски лекар Бирхер-Бенер, от чиито проучвания аз съм дал няколко цитата в моята книга. В началото на лекарската си кариера д-р Бирхер до такава степен се разочаровал от текущите методи за лекуване, че когато му се наложило да се запознае с хранителната стой­ност на естествената храна, той започнал да лекува своите пациенти чрез естествено хранене, без никакви лекарства. Твърде скоро голям брой болни, безуспешно лекувани от много доктори по цял свят без никакви резултати, отишли в неговия санаториум в Париж и за кратко време били на­пълно излекувани посредством строга сурова зеленчуково-плодова диета.

Но д-р Бирхер разглеждал суровата храна като „терапевтично средство”, а не като единствена диета, подходяща за човека. Като че ли хората са били задължени да се хранят с неестествени хранителни продукти още от детинство и след като са се разболели, започват да се лекуват с „терапевтична диета” вече в напреднала възраст. Но този явен парадокс има своето обяснение. Преди всичко е нямало човек в света, нито дори този знаменит експерт по суровоядство, който да е разбирал, че яденето на готвена храна е навик и че желанието, което хората чувстват към готвената храна, не е нито глад, нито биологично изискване на клетките. Като лекар Бирхер бил обучен да лекува съществуващите болести. Никой не би му платил хонорара и не би се отнесъл сериозно с него, ако той публично защищаваше една система на хране­не, която би предпазила децата от всички болести.

Понастоящем има две противоположни гледища относно храненето. Едното от тях приема суровоядството, другото е в полза на готвената храна, едното защищава вегетарианст­вото, другото предпочита животинската храна. Сега науката не е политика. Човек, който поддържа погрешното гледище, няма никакво право да налага своите неправилни и вредни възгледи на невинните деца. Висша необходимост днес е те­зи две мнения да бъдат изследвани в международни и кул­турни проучвания и онова, което е погрешно, да бъде отре­чено, а правилното гледище да бъде публично обявено и ши­роко приложено.

На пръв поглед хората, които не желаят да се задълбоча­ват в проблемите, мислят, че идеалът за суровоядството не е бързо осъществим и че хората не ще бъдат склонни да изос­тавят своите дълбоко вкоренени навици. Но това е гласът на навика, не гласът на науката. Науката трябва да се отдели от навика. Ние първо трябва да приемем, че суровата храна представлява истинските и пълни хранителни материали, пригодени за човешкия организъм, а след това нека онези, които желаят, да израждат суровите материали за себе си и за децата си за свое собствено удоволствие.

На първо място ние трябва да се поучим от опита от суровоядството, за да коригираме веднага съществуващите в науката погрешни мнения по отношение на храненето, спо­ред които най-съществените храни са вредни, а действител­но вредните се препоръчват като здравословни. Трябва ясно да се разбере, че при всички случаи, без изключения, където суровите храни са забранени за слабите, болните и страда­щите от стомашни разстройства и пр., тъкмо тези забранени храни биха излекували, поддържали и укрепили пациентите.

В този случай вече не става въпрос за прекратяване на един лош навик. Напротив, пациентът сега моли за плод, но ние отказваме да му дадем, той се чувства зле от готвената храна — ние го увещаваме да вземе още малко, издърпваме плода от ръката на едно дете и насила му вкарваме варена храна в устата. С други думи, ние ги принуждаваме да про­дължават да ядат същите онези храни, които са станали причина за техните болести и разстройства. Опровергаването на погрешните мнения от този род само ще намали броя на пос­тигнатите от ненавременната смърт с 50 %.

За да се убедим в истинността на тези твърдения, няма друго средство, освен да практикуваме суровоядство няколко месеца и този опит трябва да бъде направен от всеки здравомислещ човек. Само така веднъж завинаги ще се сложи край на всички съществуващи погрешни и противоречиви становища по отношение на храненето.

Като разглеждаме суровоядството в тази светлина, основните принципи на храненето вече не остават ограничени в университетите и изследователските институти; по-скоро те стават въпроси от първостепенна важност за цялото човечество. За обикновения човек научните имена на хилядите хранителни продукти, техните сложни формули и дългото уморително задълбочаване върху техните хранителни особености и предполагаема полза, могат да бъдат синтезирани само в три думи: сурова растителна храна или пълния суров материал за човешката фабрика.

Така суровоядството става идеал, отделен от медицинската наука — идеал, който не се обяснява с научни формули или посредством логиката. Негови доказателства са неоспо­римите закони на природата и основните резултати, добити от опита.