Елементи на ЕВС – Евро

Пускането в обръщение наевропейската парична единица от 1.01.2002 г.е съпроводено с редица подготвителни работи във връзка с производството на банкноти и монети, както и предприе­мането на мерки за контрол върху качеството и защитата срещу фалшификации. Част от подготовката за въвеждане на еврото е и организирането на кампания от масмедиите, съсредоточена върху:

*представянето на банкнотите и монетите;

*признаците за автентичност;

*деноминацията;

*формите на обръщение.

Наред с това се реализира и програма за партньорство с цен­тралните банки и финансовите институции за въвеждането на об­щите правила на функциониране и счетоводно отчитане на паричната единица в условията на използването й като платежно средство. Хармонизирани са правилата за въвеждането на еврото в националните платежни системи и използването на банкомати и броячни машини.

Дания, Англия и Швеция не възприемат еврото.