Електронният носител в паспорта ще съдържа само снимка и пръстови отпечатъци, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за българските лични документи

Народното събрание прие на заседанието си на 26 март 2010 г. на второ четене промени в Закона за българските лични документи. Те предвиждат електронният носител в паспорта да не съдържа подписа на лицето, а само снимката и пръстовите отпечатъци. Същото се отнася и за останалите документи, в които според сега действащия закон е задължително да има електронен носител на информация – сред тях са служебният, дипломатическият и моряшкият паспорт, удостоверението за пътуване зад граница на бежанец, удостоверението за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, удостоверението за пътуване зад граница на лице без гражданство и удостоверението за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут и др.

Депутатите решиха  да не е нужно лицата да се явяват лично за подаване на заявление за издаване на български лични документи,  ако са им снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението. Досега този срок беше 2 години.

Народните представители приеха годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2009 г. Това съобщи ротационният председател на комисията за контрол на ДАНС Иван Костов.

Минималният гаранционен капитал на застрахователите, извършващи животозастраховане и общо застраховане – гражданска отговорност, застраховки при кредити, ипотеки и гаранции да бъде увеличен на 7 милиона лева, предвиждат промени в Кодекса за застраховането. Измененията бяха приети на  първо четене от парламента. Те се налагат заради актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал. При останалите видове застраховки актуализираният размер на минималния гаранционен капитал за застрахователите се предвижда да бъде 4,6 милиона лева. Със законопроекта се предлага минималният размер на капитала за презастрахователите също да стане седем милиона лева.

Към настоящия момент на българския пазар извършват дейност 35 застрахователни акционерни дружества. От тях 12 би следвало да предприемат действия по увеличаване на гаранционния си капитал след влизането в сила на промените, като само при четири застрахователя може да се окаже, че е необходимо увеличението да се извърши чрез парични вноски, се посочва в мотивите на Министерския съвет. Предвижда се в тримесечен срок от влизането на промените в сила застрахователните дружества и презастрахователите да приведат капитала си в съответствие с изискванията. С промените се предвижда още годишният бюджет и годишният финансов отчет на Гаранционния фонд да се представят за одобряване от Комисията за финансов надзор, а одобрените бюджет и отчет – на Сметната палата.

Във времето за парламентарен контрол заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отговори на питане на народния представител Цвета Караянчева относно обект „Укрепване на бреговете на река Арда, в района на гр. Кърджали“ или т.н. „Водно огледало“ и на питане народните представители Яне Янев и Тодор Великов относно политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност.

Министърът на здравеопазването Божидар Нанев отговори на въпрос на народния представител Мая Манолова относно правната и финансовата основа на защитените болници, спешните кабинети и други в здравния сектор и на питане на народния представител Антон Кутев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на „защитените болници“.

Министърът на външните работи Николай Младенов отговори на питане на народния представител Яне Янев относно външната политика на Република България по повод конфликта в Близкия изток, в контекста на доклада „Голдстоун“, на питане на народния представител Лъчезар Тошев относно опасността от използването на енергийните доставки като инструмент за външнополитически натиск, на въпрос на народния представител Асен Агов относно допуска до класифицирана информация на български посланици и питане относно политиката на Министерството на външните работи за привеждането на дипломатическите мисии в съответствие с приоритетите на българските външни отношения и на питане на народните представители Яне Янев и Димитър Колев относно политиката на Министерството на външните работи във връзка с репресии срещу български граждани в други държави.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отговори на въпрос на народния представител Георги Пирински относно регистрация по ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол).

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков отговори на питане на народните представители Димитър Петров, Иван Алескиев, Иван Вълков, Вяра Петрова, Галина Милева-Георгиева и Стоян Гюзелев относно техническото състояние и безопасността на трите кея в к. к. Слънчев бряг.