Електронна поща

В INTERNET потребителите могат да комуникират помежду си асинхронно или в реално време. Асинхронно означава, че между момента на предаване и момента на приемането му може да има неопределен период от време, като получателят не е задължен да чака получаването на съобщението. Това в известен смисъл е удобно, тъй като получателят може да прочете и отговори в желан от него момент. При обмен в реално време получателят е длъжен съобщението в момента на неговото изпращане и от своя страна веднага да изпрати отговор.

Електронната поща има известно сходство с обмена на факс-писма, като единствената формална разлика е, че факсът предава цифрова форма на изображението на писмото по телефонна линия чрез вграден модем, докато е-таН предава текста на писмото по изброените по горе канали за комуникация. Съществена разлика е в цената на услугите – факс, изпратен на голямо разстояние, може да струва няколко пъти повече от еквивалентно e-mail писмо. Съществуват начини по е-таН да се изпращат не само текстове , но и файлове с друг формат, например графични, ако предварително се кодират преди изпращане и декодират след получаване .Разработват се програмни средства за предаване на някои стандартни файлове , но не всички са получили широка популярност поради все още експерименталния си стадий на развитие.

За да ползвате тази услуга, Вие се нуждаете от програма за e-mail, инсталирана на вашия РС или на компютъра , към който имате достъп. Разнообразието на програми е твърде голямо , обща характеристика на всички програми е, че с тях може да съставяте и изпращате писмо, а след това да получавате и прочитате получено писмо.

За изпращане на писмо е нужно да знаете точния e-mail адрес на получателя, затова е добре да поддържате личен адресник.

Диалогът с програмата е различен в зависимост от нейната организация .Тук е трудно да се изброят всички възможни форми , затова трябва да се ориентирате конкретно в инсталираната при вас програма или да се направи справка с ръководството за потребителя.

Особена форма на електронната поща е разпространението на информация от един потребител към група потребители с общи интереси . Всъщност това е основата на електронни дискусии и конференции в средата на INTERNET , които или са ориентирани към свободно изказване на индивидуални мнения или към определени проблеми.

Те се реализират чрез включване на желаещите към потребители към т.нар. електронни списъци (electronic mailing list) чрез изпращане на просто писмо-заявка за абониране (subscription). Всяко писмо, изпратено до електронния списък, се разпространява автоматично до всички членове на списъка. Изключването е аналогично на заявка за спиране на абонамента (unsubscripting). Съществуват повече от 3000 списъка на най-различни предметни области на науката и практиката. Всеки може да формира свой собствен списък, ако не може да намери подходяща група по интереси.

Аналогичен механизъм е изграден в мрежата BITNET, известен с наименованието LISTSERV (list server). LIVSTSERV е програма, която отговаря автоматично на заявки на потребителите , изпратени чрез електронна поща. LISTSERV изпълнява командите от заявката и връща отговора също чрез електронна поща.

USENET е друга световна конферентна система , в която са формирани групи по определени проблеми, наречени newsgroups.Всяка група съставя статии , които се разпространяват подобно на писмата по електронен списък . Разликата е , че статиите не се разпространяват до всички потребители, а се депозират в определени USENET компютри , откъдето желаещите могат лесно да ги прочетат посредством специални програми , наречени news readers. Програмите изпълняват и други спомагателни функции , свързани с избора на конкретна група , изпращане на съобщения към групата и други. За всяка група има координиращо лице или тим.

Те са построени на йерархичен принцип , като в момента са дефинирани следните основни категори

 • дискусии по хардуер , софтуер , протоколи ,опер.системи идр.
  • misc – теми които не могат да бъдат категоризирани точно;
 • news – USENET програми , администрация  , информационни документи , обяви и др.;
 • гес – хоби и занимания в свободното време – игри , музика , спорт,кухня и др.;
  • sci – научна тематика – математика , логика , физика и др.;
  • soc – социална и културна тематика ;
  • talk – продължителни дискусии по политика , религия , екология

alt – алтернативни  групи  ,  поддържани  от  компютри  извън

 • дпи – дискусии по GNU проекта на Free Software Foundation
 • biz – теми в областта на бизнеса .

Използуването на описаните по горе средства изисква от всички потребители особен вид култура на общуване , наречена сполучливо netiquette , с цел избягване на излишен обмен на информация , водещ до претоварване на мрежите и на обслужващите компютри в тях.