ЕК ще предприеме действия за единна нормативна база за оценка на риска от ГМО

eu_flagХага. Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов представи позицията на МЗХ за прилагането на биотехнологиите в българското земеделие и производство на храни по време на европейска конференция в Хага, Холандия, съобщиха от министерството. Конференцията на тема „Ролята на генетично модифицирани организми за производството на европейските земеделски и хранителни продукти” се проведе 25 и 26 ноември 2009 г. и в нея участваха министрите на земеделието и на околната среда от Европейския съюз (ЕС). В заключителния документ на срещата пише, че в момента в ЕС съществуват различни практики за извършване на оценки на въздействието в отделните страни-членки, което създава предпоставка за разнопосочни и понякога противоречиви оценки. Поради това ЕК ще предприеме действия за прилагане на единна нормативна система за оценка на риска от ГМО с цел утвърждаване на единен и стандартен подход и методология за всички страни членки. 
Министрите на земеделието и министрите на околната среда дискутираха: 1. правото на държавите-членки на ЕС, да вземат окончателно решение за отглеждането на ГМО на тяхна територия, с преразглеждане на правната рамка на ЕС; 2. въпросът за социално-икономически последствия от употребата на ГМО с търговска цел. 
Зам.-министър Костов запозна министрите на ЕС с позицията на МЗХ, в която се посочва, че при внос на ГМО продукти, трябва да се прилагат вътрешните пазарни правила на ЕС. В случаите, когато става дума за търговско отглеждане на ГМО, решението да бъде от компетенциите на всяка отделна държава-членка на ЕС. В изказването си той отбеляза още, че трябва да се вземат предвид всички възможни рискове от култивирането на ГМО, в това число и рисковете за околната среда, като се подобри методологията за оценка на риска.
Участниците в срещата се обединиха около необходимостта да се подобри и хармонизира подходът за оценка на ГМО в отделните страни, като се гарантира, че всяко разрешение трябва да се анализира за всеки случай поотделно, като се отчитат характеристиките на екосистемите, където ще се култивира ГМО. Европейският орган за безопасност на храните /ЕОБХ/ има водеща роля за проверката за оценка на риска от използването на ГМО за здравето на хората, животните и околната среда. 
По въпросът за социално-икономически последствия от употребата на ГМО с търговска цел, зам.-министър Костов подчерта, че те са с важно значение за България поради тясната взаимовръзка между риска и биологичното разнообразие от една страна и социално икономическите съображения от друга. В представената позиция на страната ни се отбелязва, че трябва да се отчита комплексният и многопосочен икономически ефект, който оказва приложението на ГМО, като се вземат под внимание интересите на всички страни – производители, търговци и фермери, използващи конвенционални семена./ФОКУС