ЕК одобри нова държавна помощ за застраховане на селскостопанска продукция

Европейската комисия одобри нова държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

Целта на схемата е да се подпомогнат малки и средни предприятия, ангажирани в първичното производство на селскостопански продукти. Подпомагат се земеделски производители, отглеждащи овощни и зеленчукови култури за застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

С помощта ще се покриват 80% от размера на застрахователната премия, заплащана по застрахователни договори, в случаите, когато в полицата се посочва, че застраховката покрива само загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития. Те са приравнени към природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител. 50% от застрахователната премия ще се покрива при природни бедствия и други загуби причинени от климатични събития, ако е посочено в полицата.

Чрез помощта ще се покриват загуби до 500 лв./дка при застрахователна тарифа и до 6%, при допустим максимален размер на застрахователната премия – 30 лв./дка.

Приемливи разходи по държавната помощ са:

–    разходите за застрахователни премии, ако в полицата е посочено, че същата покрива   само  загуби,   причинени   от  неблагоприятни   климатични   събития, които  могат да  бъдат  приравнени  на  природни  бедствия  (градушка,  буря, проливен дъжд, осланяване, наводнение)

–    разходите за застрахователни премии, ако в полицата е посочено, че същата покрива природни бедствия и други загуби причинени от климатични събития.

Периодът на предоставяне на помощта е от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Максималният бюджет на помощта за периода е 33 600 000 лв.