Експерти в областта на квалификациите и заетостта призовават за незабавни действия

Според доклад на независими експерти от Европейската комисия, са необходими незабавни действия, за да се решат проблемите, свързани с недостига на квалифицирани специалисти в ЕС, и да се предоставят на европейските граждани по-добри възможности за успешно представяне на пазара на труда. В доклада, озаглавен „Нови умения за нови работни места: да действаме сега“, се подчертава необходимостта да се предоставят на гражданите правилните стимули, за да усъвършенстват своята квалификация, да се установят по-добри връзки между образованието, обучението и професионалната реализация, да се постигне подходящата комбинация от квалификации и да се предвидят своевременно квалификациите, които ще бъдат необходими в бъдеще. Този доклад е един от основните резултати от програмата на Европейската комисия „Нови умения за нови работни места“ и ще бъде представен на конференция на високо равнище днес в Брюксел.

Владимир Шпидла, комисар по заетостта, сподели: „Подобряването на квалификацията на трудещите се ще ни помогне да излезем от кризата в краткосрочен план и да се подготвим за устойчив икономически успех в бъдеще.“

Марош Шефчович, комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта, добави: „Трябва да премахнем разграничаването между „образование и обучение“ и „професионална реализация“, така че през целия си живот трудещите се да са сигурни, че техните умения съответстват на променящите се потребности на пазара на труда.

Същността на проблема

  • Понастоящем един от всеки трима европейци в трудоспособна възраст е нискоквалифициран или няма официална квалификация, което намалява с 40 % техните шансове да бъдат наети на работа в сравнение със средноквалифицираните.
  • Процентът на заетост в рамките на целия ЕС е 84 % за висококвалифицираните трудещи се, 70 % за средноквалифицираните и 49 % за нискоквалифицираните.
  • Много по-малко вероятно е нискоквалифицираните лица да повишават квалификацията си и да се обучават през целия си живот.
  • Междувременно вероятността дружествата, които обучават своите служители, да фалират е 2,5 пъти по-малка в сравнение с тези, които не обучават служителите си.
  • В дългосрочен план образователните системи, които осигуряват подходящи квалификации за всички, биха могли да доведат до повишаване на БВП с цели 10 %.

Днешният експертен доклад включва конкретни препоръки за решаването на проблемите в ЕС, свързани с недостига на квалифицирани специалисти, и е насочен към вземащите решения на равнище ЕС и на национално равнище, към предприятията, синдикатите, образователните институции, организациите, които предоставят обучение, и службите по заетостта.

В него се призовава за действие в четири основни области:

  • Да се предоставят по-добри стимули за работодателите и за трудещите се да повишават квалификацията си, като инвестициите в знания трябва да бъдат значителни, обмислени и не само финансови;
  • Да се разчупят традиционните модели на образование и обучение, като образователните институции и организациите, които предоставят обучения, станат по-новаторски и отговарят на нуждите както на обучаващите се, така и на работодателите, и като се разработват подходящи квалификации, насочени към конкретни резултати от обучението;
  • Да се предложи по-добра комбинация от квалификации, съответстваща в по-голяма степен на нуждите на пазара на труда;
  • Да се предвиждат своевременно бъдещите потребности от квалификации.

Според експертите тези области са взаимносвързани и поради това всички дейности трябва да бъдат развивани едновременно. Освен това отговорността не е само на една заинтересована страна, а е необходимо всички участници да положат усилия заедно.

Докладът изтъква и неудобната истина, че въпреки напредъка през последните години, голяма част от европейските граждани все още не са достатъчно квалифицирани. Близо една трета от европейците на възраст между 25 и 64 години нямат официална квалификация или са нискоквалифицирани, а само една четвърт са висококвалифицирани. От друга страна, квалифицираните не винаги притежават подходящите умения, които търсят работодателите, и по този начин възникват несъответствия на пазара на труда. Необходимо е по-добра комбинация между трансверсални и специализирани умения.

Повишаващата се безработица и демографските предизвикателства правят решаването на проблема още по-належащо.

Съгласно последните прогнози на Cedefop – референтният център на ЕС за професионално образование и обучение, през следващото десетилетие се очаква да се появят около 80 милиона възможности за работа. 7 милиона от тях ще бъдат нови работни места, като за повечето ще бъдат необходими висококвалифицирани специалисти.

История на досието

Инициативата „Нови умения за нови работни места“ бе подета на равнище ЕС през декември 2008 г. с цел да се установят по-здрави връзки между образование и професионална реализация. През пролетта на 2009 г. Европейската комисия назначи група експерти в областта на обучението, квалификациите и заетостта от целия ЕС, които да предоставят независими консултации във връзка с по-нататъшното развитие на инициативата в контекста на бъдещата стратегия за икономическа реформа на ЕС (Европа 2020).