Екипи и лидерство

Лидерството в екипа е процес на насочване и стимулиране на екипа да постигне целите независимо от ситуацията. Лидерът съществува  в екипа само поради една причина – да реализира конкретни резултати чрез екипа. В този смисъл лидерът трябва да спечели доверието и сътрудничеството на екипа, да го накара да работи така, че да постигне договорените цели, да извлече максимума от уменията, таланта и енергията на всеки член от екипа. Ефективното лидерство се базира на 6 принципни насоки:
1.    съответстващи и предизвикателни цели, задачи и методи – ефективните лидери в екипа се държат като реални участници в екипа, а не като ръководители на екипа;
2.    изграждане на съпричастност и доверие във всеки индивид и екипа като цяло;
3.    развиване на допълнителни умения;
4.    управление на външните връзки – лидерите управляват екипните контакти и връзки с останалата част от организацията. Това  изисква те да комуникират ефективно, да обосновават екипните приоритети;
5.    създаване на възможности за другите – лидера трябва да създава условия всички членове на екипа да изразяват мнение по основните въпроси;
6.    извършване на реална работа в сравнително еквивалентно количество. Лидерите трябва да поемат персонални рискове в сложни и проблемни ситуации. Екипните лидери са критичен фактор в процеса на трансформиране на работните групи в екипи и разпределяне на задачите между отделните индивиди.