Еднолични търговски дружества

Еднолични търговски дружества. Понятие – държавното или общинско предприятие е определено в закона като ЮЛ, което осъществява стопанска дейност, чийто капитал е държавна или общинска собственост. Допустимо е държавното и общинското предприятие да бъде ЕООД или ЕАД. Характерно за едноличното търговско дружество е, че целият капитал е внесен и принадлежи на едно лице. Измежду петте допустими вида търговски дружества само в два може да се образува еднолично търговско дружество. Учредяването се извършва независимо от субекта. Възможността съществува за ООД и за АД. Формата на еднолично търговско дружество предлага удобства не само на държавното или на общинското предприятие, чието имущество се обособява. Тя позволява на ФЛ да ограничи имуществото, с което да отговаря за търговската си дейност. По такъв начин то освобождава от отговорност вещите, обслужващи семейни и битови нужди, както и част от паричните си средства и друго имущество. АД може да бъде учредено от едно ФЛ или ЮЛ /чл. 159/.Едноличното търговско дружество не е нова и самостоятелна организационна форма според ТЗ. То е разновидност на ООД, съответно на АД. За него се прилагат всички общи разпоредби за търговското дружество, както и специалните разпоредби за ООД или за АД. Достатъчно е прилагането им да не противоречи на едноличния му характер.