Еднолични търговски дружества.Управление

Управление – органи на ЕООД, са : а/ едноличния собственик на капитала; б/ управителят.
Органи на ЕАД, са: а/ едноличният собственик на капитала; б/ съветът на директорите /при едностепенна система/ и надзорният и управителния съвет / при двустепенна/.
Правата на едноличния собственик на капитала в държавните предприятия се упражняват от министрите, председателите на комитети и ръководителите на ведомства съобразно с отрасловата им компетентност. Разпоредбата е диспозитивна. Тя се прилага, ако в акт на министерския съвет не е изрично предвидено друго. Правомощията на едноличния собственик на капитала се изброяват в учредителния акт, съответно в устава на държавното предприятие – ЕТД.
Едноличния собственик на капитала в държавните предприятия – ЕООД: а/ изменя и допълва учредителния акт на дружеството; б/ преобразува и прекратява дружеството; в/ приема годишния отчет и баланса; г/ взема решения за намаляване или за увеличаване на капитала; д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; е/ избира контрольор и проверители; ж/ взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества; з/ взема решения за участие на дружеството в граждански дружества; и/ взема решения за придобиване или за отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях; к/ взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или с акции – собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или за разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина; л/ взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; м/ взема решения за допълнителни парични вноски; н/ дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица; о/ дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и на договори за задължително застраховане на имущества; п/ дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството; р/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.
Едноличния собственик на капитала в държавните предприятия – ЕАД с държавно имущество: а/ изменя и допълва уставна на дружеството; б/ увеличава или намалява капитала на дружеството; в/ преобразува и прекратява дружеството; г/ избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и определя възнаграждението им; д/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители; е/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител; ж/ решава издаването на облигации; з/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; и/ освобождава от отговорност членовете на НС, на УС и на СД; к/ взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; л/ дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества. Допустимо е той да предвиди изрично в уставите на тези дружества друг ред или изисквания при вземане на решения относно: а/ участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или чужбина; б/ придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях; в/ даване на обезпечения в полза на трети лица; г/ сключване на договори за кредитиране на трети лица; д/ учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи.
Управители и контрольори на държавни предприятия – ЕООД могат да бъдат физически и юридически лица -ЕООД. Не могат да бъдат управители на държавни предприятия –ЕООД , физически или юридически лица, които: 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки; 2.  участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 3.  заемат длъжност в ръководни органи на други дружества; 4.  са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието; 5.  са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие – еднолично търговско дружество; 6. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, ръководители на ведомства, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. Не могат да бъдат управители на държавни предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност, и физически лица, които работят по трудов договор.
Не могат да бъдат контрольори в държавно предприятие – ЕООД 1.управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството; 2.  съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1; 3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност; 4.  управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие – ЕТД; 5. народните представители, министрите, заместник-министрите, председателите на комитети, ръководителите на ведомства, областните управители, заместник областните управители, кметовете, заместник-кметовете, кметските наместници, секретарите на общини, изпълнителният директор и членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. ФЛ могат да бъдат членове на изпълнителни или контролни органи на държавни предприятия – ЕАД. Допустимо е ЮЛ да бъде член на орган на дружеството, когато уставът го предвижда.
Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на държавните предприятия –ЕАД , физически и юридически лица, които: 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки; 2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност; 4.  са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството; 6.  са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие – еднолично търговско дружество; 7. са народни представители, министри, председатели на комитети, ръководители на ведомства, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор. Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на държавно предприятие – еднолично акционерно дружество, наетите лица в дружеството.
Управлението на държавните предприятия – еднолични търговски дружества, се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала. Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на държавното предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на управителния съвет в държавното предприятие – еднолично акционерно дружество, се възлага с договори за контрол, сключени между всеки контрольор или член на надзорния съвет и органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала. Управлението на държавните предприятия – еднолични търговски дружества, може да бъде възлагано и след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала. Договорите за управление и за контрол в държавните предприятия – еднолични търговски дружества, се сключват за срок до 3 години.