Еднолични търговски дружества.Образуване

Образуване – един от признаците на търговеца-публично предприятие е обстоятелство, че се образува, преобразува и прекратява с властнически акт на държавен орган. То извършва дейността си с държавно или с общинско имущество. Функциите му са стопански. Участва в търговския обмен, без да ползува властнически елемент. Държавно предприятие се образува, преобразува или прекратява с разпореждане на Министерски съвет или със заповед на министър, председател на комитет или ръководител на ведомство. Възникването на едноличните търговски дружества с държавно или с общинско имущество се извършва по разпоредителната система. Компетентни органи в зависимост от тяхното положение в системата на държавната структура се произнасят с акт.