Еднолични търговски дружества.Имущество

Имущество – представлява съвкупност от права и задължения. С акта за образуване на еднолично търговско дружество Министерския съвет, съответно министърът, председателят на комитет или ръководителят на ведомство предоставя имуществото, необходимо за развиване на дейността на дружеството. Този акт води до прекратяване на държавната собственост върху имотите и вещите, които влизат в предоставеното имуществото, и до възникване на собственост на дружеството. С акта за образуване на еднолично търговско дружество върху основата на общинско имущество се прекратява правото на общинска собственост върху вещите, които преминават към дружеството. Те  стават негова собственост. Правата върху общинската част от капитала на търговските дружества се упражняват по ред, установен с наредба на общинския съвет. Вместо отстъпеното право на собственост върху вещи държавата, съответно общината придобива дял в капитала или акции. При еднолично търговско дружество с държавно или с общинско имущество този дял в капитала или акциите възлизат на 100 %. Договори за продажба, за замяна или за наем на дълготрайни активи на държавни предприятия – еднолични търговски дружества, се сключват, след като бъде проведен търг или конкурс при условията и по реда на Наредбата за търговете. Тази разпоредба не се прилага при сключване на договори с други държавни предприятия или с държавни учреждения.