Едноличния арбитраж

Едноличния арбитраж се определя  по взаимно съгласие на спорещите страни.Броят на членовете на арбитражната комисия се определя от работника или служителя и работодателя или от техните представители . Всяка една страна по КТС  посочва равен брой  арбитри. Предложението се прави в писмена форма до националния институт за помирение и арбитраж по отделно от всяка от спорещите  страни където се посочват поимено арбитрите за да не възникне евентуален спор между спорещите  страни по отношение на арбитрите и с оглед на това двете страни да не  посочат едни и същи  лицаа за арбитри е целесъобразно този въпрос да е уточнен още при вземане на решение за отнасяне на на КТС за решение от арбитражна комисия, след като посочените от спорещите страни арбитри се съгласят  да разгледат КТС те избират за председател друго лице, включено в поименен списък на арбитрите при условие ,че това лице даде своето съгласие.