Европейския съд

Европейския съд участва по един съдия от всяка страна-членка, а седалището му е в Люксембург. Съдиите са с мандат от 6 години, и се излъчват от страните- членки, измежду личности, „чиято независимост е извън съмнение“. Те избират председател за 3 години, който може да се преизбира, и създават правила за прилагане на процедурите. Съдът е единствената институция, има­ща право да тълкува Договора и да дава мнение за корекции при прилагането му вследните случаи (чл. 234):

*тълкуване на текстове от Договора;

*валидност и тълкуване на актове на институциите на ЕС и на Европейската централна банка;

*тълкуване на статути на институции, създавани с актове на Съвета, определящи правомощията им.

Съдът се подпомага от 8 генерални адвоката. чийто брой при необходимост може да се увеличи. Те избират пръв генерален адвокат и предоставят на Съда своите независими мнения по всеки случай, освен когато обвинител по делото е институция на ЕС- това е задължение на Комисията, която представлява интересите на Общността.

Съдът заседава в три и петчленни състави и решава следните спорове:

*при неизпълнение от страна- членка на задълженията по членството – спорове между Комисията и страни-членки или между страни- членки;

*отмяна на актове или елементи от тях, които са част от правото на ЕС и са приети от Парламента, Съвета или Комисията;

*запълване на „бели петна“ в законодателството;

*премахване на пречки при функциониране на институциите

*възражения срещу решения на Първоинстанционния съд.

За ефективното прилагане на правото на Съюза и недопускане на различия в интерпретирането на правните норми на ЕС Договорът предвижда сътрудничество между националните съдилища и Европейския съд.

Процедури на Съда:

*Писмени процедури:

**Преки действия и възражения: Писмени възражения – запознаване на защитата; Публикуване на възражението в Официалния орган на ЕС – защита, отговор на засегнатия, отговор на ответника.

**Обръщение за първоначално гледане: Процедури или присъди от националния съд – превод на молбата за първоначал но гледане на езиците на Общността и придвижване по съответния ред- запознаване на страните- държавите -членки и институциите на ЕС; Публикуване на молбата за предварително гледане в Официалния орган на ЕС- писмено разглеждане на двете позиции.

*Словесни процедури: Слушания; Мнение на генералния адвокат; Решение на Съда; Присъда.