Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби

Основни факти

Роля:                                                      Да разглежда случаи на лошо управление и да предлага решения

Продължителност на мандата:        Пет години, подновяем

Адрес:                                                   1, Avenue du Pr?sident Robert Schuman, B.P. 403

F-67001 Strasbourg

Телефон:                                               (33) 388 17 23 13

Интернет адрес:                                  ombudsman.europa.eu

Постът „европейски омбудсман“ е създаден с Договора за Европейския съюз (Маастрихт, 1992 г.) Омбудсманът е посредник между гражданите и институциите на ЕС. Той получава и разглежда жалби, подадени от граждани на ЕС, предприятия и организации, както и от всеки, който пребивава постоянно или чието седалище е в някоя от държавите-членки на ЕС.

Омбудсманът се избира от Европейския парламент за срок от пет години, който може да бъде подновен и съответства на мандата на Парламента. Никифорос Диамандурос заема поста европейски омбудсман от април 2003 г. и през януари 2005 г. беше преизбран на същия пост за срок от пет години.