Европейска централна банка (ЕЦБ)- седалище Франкфурт

Капиталът на ЕЦБ е 5 млрд. екю, но може да бъде увеличаван в размери, определяни от Управителния съвет чрез решение с квалифицирано мнозинство в съответствие с условията, приети от Съвета. Националните централни банки предоставят и под­държат капитала на ЕЦБ. Размерът на участието се определя съобразно Договора на две равни части по следния начин:

*50% от дела се определя от съотношението на населението на страната-членка спрямо това на Съюза в годината, предшестваща създаването на ЕСЦБ;

*50% от дела се формира от съотношението на БВП по пазарни цени на страната-членка към това на ЕС, изчислено през последните пет години, предшестващи създаването на ЕСЦБ.

В допълнение към този капитал националните централни банки ще подкрепят ЕЦБ с валутни резерви, вкл. позиции в МВФ и Специални права на тираж в размер на 50 млрд. евро, които се структурират съобразно дела на участие в ЕЦБ. Управителният съвет може да промени пропорцията и сумите, а ЕЦБ има право да управлява валутните активи, които са и трансферирани.

Разпределението на печалбите и загубите на ЕЦБ се извършва в следния ред:

*Част от печалбата, определена от Управителния съвет, но не повече от 20%, се трансферира към обшия резервен фонд, чиито размер не трябва да надвишава 100% от капитала.

*Останалата част от печалбата се разпределя между акционерите на ЕЦБ съобразно ранга на участие.

*В случаите на загуби те се покриват от общия резервен фонд, а ако е необходимо, с решение на Управителния съвет могат да се покрият в съответните пропорции и от националните централни банки.