Европейска система от централни банки

Изграждането на ЕСЦБ е свързано с функционирането на ЕВС и прилагането на инструментите на общата парична политика. Съобразно чл. 3 от Статута нейните задачи са:

*да определя и прилага паричната политика на Общността;

*да осъществява операции с чужди валути;

*да поддържа и управлява официалните валутни резерви на участващите страни-членки;

*да съдейства за хармоничното функциониране на систе­мите за плащания;

*да допринася за плавното осъществяване на политиките от компетентните власти свързани с надеждния надзор от кредитните институции и стабилността на финан­совата система,.

3.1.За осъществяването на тези задачи е разработена операцион­на рамка от инструменти на паричната политика, които се при­лагат от ЕСЦБ, като операции на открития пазар, поддържане на резервни средства и минимални резерви по сметки от кредитни инстигуции заедно с ЕСЦБ.

Операциите на открития пазар играят важна роля в паричната политика на ЕСЦБ от гледна точка на регулирането на лихвените проценти, управлението на ликвидността на пазара и поддържането на основите на паричната политика. Съобразно целите, регулациите и процедурите операциите на открития пазар са четири категории:

*Основни операции по рефинансиранередовни транзакции за предоставянето на ликвидни резерви с честота една седмица и матуритет от две седмици. Те се осъществяват от националните централни банки по предварително определени процедура и график и са най-важни за рефинансирането на финансовия сектор.

*Дългосрочни рефинансиращи операции- транзакции на ликвидни резерви с честота един месец и матуритет от три месеца, осьществяват се от националните централни банки на база стандартни процедури и предварително определен график с цел да се предостави на партньорите допълнително дългосрочно рефинансиране.

*Операции за фина настройка- осъществяват се при необходимост и целят управление на ликвидността на пазара и ре­гулиране на лихвените проценти,в частност за изглаждане на влиянията върху лихвените проценти, причинени от неочак­вани колебания на ликвидността. Те могат да се осъществяват чрез транзакции на резерви, но могат да имат формата на открити  транзакции  (прехвърляния  по  сметки),  валутни суапове и натрупване на срочни депозити. Операциите се извършват обикновено от националните централни банки чрез  бързи търгове  или двустранни процедури. Управителният съвет на ЕЦБ решава кога и при какви условия двустранни операции могат да се осъществяват от ЕЦБ.

*Структурни операции- провеждат се от ЕСЦБ чрез емитиране на дългови книжа, транзакции на резерви и открити транзакции. Те се осъществяват от ЕЦБ за адаптиране от ЕСЦБ на структурните позиции на финансовия сектор. Структурните операции под формата на транзакции на ре­зерви и емитиране на дългови инструменти се извършват от националните централни банки чрез стандартни проце­дури, а откритите транзакции- чрез двустранни процедури.

-Поддържаищте резерви са насочени към подкрепа на ликвидността и намаляване на свръхликвидността, провеждане на парична политика и регулиране на лихвените равнища. По децентрализиран начин от националните централни банки се предоставят на партниращите финансови институции по тяхна инициатива следниете резерви:

*Пределни заемни резерви- използват се от партниращи финансови институции за получаване на ликвидни средства от националните централни банки срещу съответни активи по дългосрочен пазарен лихвен процент.

*Депозитни резерви- използват се от партниращи финансови институции за създаване на дългосрочни депозити с националните централни банки, като лихве­ните равнища, по които се предоставят, са обикновено на долната граница на дългосрочните пазарни лихви.

-Минималните резерви се създават с решения на Управителния съвет на ЕЦБ и са насочени към стабилизиране на лихвените проценти на паричния пазар, създаване или разширяване на структурен недостиг от ликвидни средства и възможен принос към контрола върху паричната експанзия.