Европейска валутна система – Развитието на ЕВС се осъществи в три етапа

Първият етап от изграждането на Икономическия и валу­тен съюз започна от 1 юли 1990 г. с премахване на ограниченията пред движението на капитали между страните-членки. Увеличиха се ангажиментите на Комитата на уп­равителите на централните банки на държавите от Съюза във връзка с координацията на паричната политика и ценовата стабилност.

Вторият етап започва със създаването на Европейския валутен институт във Франкфурт на 1 януари 1994 г. като основа на бъдещата ЕСБ. Той имаше две основни цели:

1.Засилване на сътрудничеството между централните банки и координацията на паричните политики.

2.Осъществяване на подготвителните работа за създаването на ЕСЦБ, за воденето на единна парична политика и въвеждането на единна парична единица.

В рамките на този етап беше възприето наименованието на паричната единица и знака й, дизайнът на банкнотите и мо­нетите и валутнокурсовият механизъм. Като допълнение Ев­ропейският съвет прие Пакта за стабилност и растеж и регулациите за бюджетната дисциплина по отношение на ИВС.

-Третият етап на ЕВС започва на 1 януари 1999 г. с фикси­рането на курса на националните валути на страните-участнички в Еврозоната и стартирането дейността на ЕЦБ в областта на провеждането на единна парична политика.