Европейската централна банка: управление на еврото

Основни факти

Роля:                      Да поддържа ценова стабилност в еврозоната и да провежда паричната политика

Членове:                Управителен съвет — 19 души, генерален съвет — 29 души, изпълнителен съвет — 6 души

Адрес:                   Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Телефон:               (49) 691 34 40

Интернет адрес:  www.ecb.eu

Европейската централна банка (ЕЦБ) е създадена през 1998 г. Седалището ? е във Франкфурт (Германия). Работата ? е да управлява еврото — единната валута на ЕС — и да поддържа ценова стабилност за повече от две трети от гражданите на ЕС, които използват еврото. ЕЦБ е отговорна също така за определянето на рамките и провеждането на паричната политика в еврозоната.

За да изпълнява функциите си, ЕЦБ работи с Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Държавите, които до този момент са въвели еврото, колективно съставляват „еврозоната“. Централните банки на тези държави, заедно с Европейската централна банка, образуват така наречената „евросистема“.

ЕЦБ работи напълно самостоятелно. Нито ЕЦБ, нито националните централни банки от ЕСЦБ, нито който и да било член на техните управителни органи не може да поиска или да приема указания от друга организация. Институциите на ЕС и правителствата на държавите от ЕС следва да зачитат този принцип и да не се опитват да влияят върху ЕЦБ или върху националните централни банки.

Жан-Клод Трише е председател на ЕЦБ от ноември 2003 г.