Европейската сметна палата: разумно изразходване на парите ви

Основни факти

Роля:                                                      Контролира правилното изразходване на средствата на ЕС

Членове:                                                По един от всяка държава от ЕС

Продължителност на мандата:        Членовете на Сметната палата се назначават с подновяем мандат от шест години

Адрес:                                                   12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg

Телефон:                                               (352) 43 98-1

Интернет адрес:                                  eca.europa.eu

Сметната палата е създадена през 1975 г. Седалището ? се намира в Люксембург. Работата на Сметната палата се състои в проверки за целесъобразното изразходване на средствата на ЕС, така че гражданите на Съюза да получават максималното срещу парите си. Палатата има право да подложи на проверка всяко лице или организация, работещи със средства на ЕС.

Сметната палата има по един член от всяка държава от ЕС, назначен от Съвета, с мандат от шест години, който може да бъде подновен. Членовете избират от своите редици председател с подновяем мандат от три години. Юбер Вебер е председател на Сметната палата от януари 2005 г.