Европейската конституция.Основните разпоредби на Конституцията

Основните разпоредби на Конституцията

•    Избор на председател на Европейския съвет с квалифицирано мнозинство, с мандат две години и половина, с възможност за едно преизбиране.
•    Избор на председател на Комисията с обикновено мнозинство от членовете на Европейския парламент, след предложение на Европейския съвет и като се „вземат предвид Европейските парламентарни избори“.
•    Създаване на поста външен министър на ЕС.
•    Включване на Хартата на основните права в Договора за ЕС.
•    Увеличаване на броя на областите, за които решения се вземат с квалифицирано мнозинство в Съвета.
•    Делегиране на по-големи законодателни и бюджетни правомощия на Европейския парламент.
•    По-ясно представяне на разпределението на правомощията и отговорностите между Съюза и държавите-членки.
•    На националните парламенти се възлага задачата да гарантират, че ЕС функционира в съответствие с принципа на субсидиарност.