Европейската комисия: изразител на общия интерес

Основни факти

Роля:                                                      Изпълнителен орган на ЕС, разполагащ с инициативата за законодателни предложения

Членове:                                                27: по един от всяка държава-членка.

Продължителност на мандата:        Пет години (2004—2009 г.)

Адрес:                                                   Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

Телефон:                                               (32-2) 299 11 11

Интернет адрес:                                  ec.europa.eu

Комисията е независима от националните правителства. Работата ? е да представлява и защитава интересите на ЕС като цяло. Тя изготвя предложения за нови европейски закони, които представя на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета.

Тя е изпълнителният орган на ЕС — т.е. отговорна е за изпълнението на решенията на Парламента и на Съвета. Това означава, че тя управлява ежедневната дейност на Европейския съюз: провеждане на политиките, изпълнение на програмите и изразходване на средствата.

Подобно на Парламента и Съвета, Европейската комисия е създадена през петдесетте години на миналия век с учредителните договори на ЕС.