Европейската заповед за задържане

Европейската заповед за задържане, която е в сила  от януари 2004 г., се въведе, с цел да замести дългите процедури за екстрадиране.

Международната престъпност и тероризмът не признават националните граници. Това означава, че за да се справи ефективно с тях, ЕС трябва да разработи обща наказателна политика, тъй като сътрудничеството между съдилищата в различните държави може да бъде възпрепятствано от различните  дефиниции за престъпни деяния, с които те работят. Целта е да се даде на държавите в ЕС единна правна рамка за борба с тероризма, да се гарантира на гражданите високо ниво на защита и да се придвижи напред международното сътрудничество в тази област.

В областта на гражданското право ЕС приема закони, които има за цел да способстват прилагането на съдебните решения по трансгранични дела, например разводи, раздели, искове за попечителство и издръжка на деца, така че решенията на съда в една държава да са приложими и в друга. Европейският съюз разполага с общи процедури за опростяване и ускоряване на разрешаването на трансграничните дела при по-малки и безспорни граждански производства като изплащане на дългове и обявяването на фалит.