Еволюция на портфейлната теория

Развитието на портфейлната теория започва с теорията на Марковиц. През 50-те години на нашия век претърпява драстично развитие за последните 40 години. Особеност при еволюцията на портфейлната теория е това, че не съществъват спорове относно предмета, обхвата, задачите и целите на тази наука, а споровате са относно методите за постигане на целите и задачите. В краткото си развитие портфейлната теория е формирала няколко хронологически последователно възникнали направления, всяко от които продължава да съществува и да се развива самостоятелно и във връзка с това има за цел по-пълно задоволяване на потребностите.
– наивна диверсификация
– теорията на Марковиц
– теорема за прерастване на инвестиционните решения в финансови решения
– моделът САМР