Държавни помощи: В доклад се отбелязва силно нарастване на помощите в отговор на финансовата криза

evro pariВ последния доклад на Европейската комисия относно държавните помощи се отбелязва, че финансовата криза доведе до нарастване на общия размер на помощите от 66,5 млрд. EUR или 0,52 % от БВП на ЕС-27 през 2007 г. до 279,6 млрд. EUR или 2,2 % от БВП през 2008 г.  Без мерките за справяне с кризата общият размер на помощите през 2008 г. бе 67,4 млрд. EUR или 0,54 % от БВП. Своевременните и координирани действия на държавите-членки и Комисията допринесоха за запазването на финансовата стабилност. Политиката на Европейската комисия за държавните помощи бе един от ключовите фактори, които гарантираха, че този като цяло успешен спасителен процес бе осъществен по координиран начин. Комисията позволи бързото прилагане на безпрецедентни помощни мерки, но същевременно гарантира, че единният пазар няма да бъде засегнат от непропорционално нарушаване на конкуренцията. Помощите, които не бяха свързани с кризата, продължиха да бъдат до голяма степен стабилни и насочени към цели от общ интерес.