Държавната агенция за метрологичен и технически надзор преустановява извършването на 2 административни услуги

damtn_logo

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, във връзка с отмяната на чл. 5 от ПМС № 476 от 1997 г. за използване на изображението на герба на Република България,преустановява извършването на административните услуги:

  • Предоставяне на цифров електронен запис на герба на Република България,
  • Удостоверяване на съответствието при възпроизвеждане на герба на Република България.

* С Постановление № 132 от 29 май 2009 г. за изменение и допълнение на Постановление № 476 на Министерския съвет от 1997 г. за използване на изображението на герба на Република България (обн., ДВ, бр. 43/2009 г.) се възлага на Българския институт по метрология да съхранява образец на графичното изображение на герба на Република България и да предоставя указания за използването му съгласно чл. 18, ал. 2 от постановлението.