Дългосрочно финансово планиране и финансово моделиране

Дългосрочно финансово планиране – технологията на дългосрочното финансово планиране е подобна на тази, която се използва при съставянето на текущия бюджет.Разликата е в това, че се прави за по-дълъг период в бъдещето и с по-малко детайли .За дългосрочните планове е характерно, че трябва да бъдат периодично оценявани.При дългосрочното планиране вниманието се насочва към капиталовата структура – дълг и акционерен капитал.
Финансово моделиране – представлява комбинация от взаимовръзки извън изчисленията, използвани при сглобяването на паричния бюджет и примерните отчети.
Текущите парични постъпления и плащания са зависими от прогнозата на продажбите за бъдещи периоди.Поради това промяната на прогнозните продажби изменят паричните постъпления и плащания.Моделирането на връзките, отразени в паричния бюджет и примерните финансови отчети би могло да продължи докато се представят всички взаимовръзки.Наличието на всичките връзки предполага наличието на финансовия модел.При разиграването на модела мениджърите могат да видят последствията от своите решения.