Духовно лечение – Йога

Тази форма на окултното лечение е най-висша и се среща изключително рядко. Тя е почти непозната, въп­реки че много лечители твърдят, че я владеят. Духов­ното лечение не е дело на отделна личност. При него лечителят е оръдие, канал, през който протича боже­ствената сила. Той притежава способността да разкрие духовния си ум така, че през него свободно да премине тази сила в духовния ум на болния, да пробуди у не­го трептения с такава мощ и интензивност, че да укре­пят и задействат енергично по-нисшите умствени нача­ла и в краен резултат — самите органи, тъкани, клет­ки, при което те да възстановят нормалното си състоя­ние и функции.

По начало духовното лечение е мигновено — солният се излекува веднага и напълно, цялата му система се изпълва от по-висшата духовна аура, той просто бива „окъпан“ в духовния поток.

Духовният ум на човека е онова начало, което стои над двете по-нисши: интелекта (разума) и инстинктив­ния ум. Той все още не е развит в по-голямата част от хората, а само у отделни личности, достигнали висока степен на духовно развитие, които са придвижили цен­търа на съзнанието си в областта на духовния ум — онова „нещо“ в нас, което ни съхранява и напътва в минути на отчаяние и безверие. Всичко възвишено и благородно, до което човек достига, е от тази област. Духовният ум предава на части, по малко от вечната истина на по-ниските умствени начала според постиг­натото развитие на човека по пътя на еволюцията.

Духовният ум е извор на човечност, правда, безкористност, любов, истина, мъдрост.

Духовният ум е източник на вдъхновението. От не­го черпи прозренията си ясновидецът. Всички, които са се съсредоточавали върху възвишени идеали и са по­стигали високите си цели, черпят от него, често без да знаят, приписвайки успехите и знанията си на същества от по-висш свят. Всъщност те идват „отвътре“, то­ва е нашето висше „аз“.

Развивайки своето духовно съзнание, човек се при­ближава и докосва до по-висшата си същност и придо­бива знания, които интелектът не може да му даде. По този път ни се откриват висши сили, с които не трябва да злоупотребяваме, защото ни се дават, за да вършим добро за другите и за себе си, а не за корист и себелюбие.

Но да се върнем, така просветени, на темата. Ду­ховно лечение в пълния смисъл на понятието не е по силите на средния човек. То е достъпно само на онзи, който в значителна степен е развил духовните си сили. Всъщност най-добрите лечители в света съзнателно или не ползват тази висша сила в практиката, докол­кото спазват високата човешка нравственост, морал и етика.

Истинското духовно лечение е безвъзмездно за раз­лика от другите форми на окултна терапевтика, при които е допустимо на лечителите да се заплаща за по­ложения труд и изразходваното време.

Лечителите могат да използват духовното лечение заедно с другите форми. Те би следвало да предоста­вят възможността болните да ползват облагите на та­зи висша лечебна форма. Би трябвало духовното нача­ло, щом като е за благото на хората и не се опошлява, да бъде поставено в услуга за премахване, смекчаване на човешките страдания. Съзнавайки това в своята голяма нравствена отговорност, лечителят няма защо да се страхува, че принизява високото духовно начало до полето на материалното. То и без това прониква в него и във всичка и използването му за „повдигане“ на онези, които са на по-ниските степени на развитие, е правилно и съвсем справедливо.

Ще се опитаме да поясним и да ви упътим как се практикува духовното лечение, да ви покажем наглед­но как да станете проводник на това, което само се осъ­ществява. Моля читателя да пристъпи към този въпрос с чувство на отговорност и зачитане, тъй като тук се докосваме до една сила от съвсем друг разред, раз­лична от всекидневно прилаганите. Запомнете: тук ле­чителят желае да бъде използван като канал (провод­ник) за предаване на мощта на безкрайния океан на Духа в ума на болния. Затова сам трябва да се превър­не в оръдие, достойно да бъде ползвано от тази огром­на духовна сила.

Необходимо е да се пристъпи към лечението с чув­ство на голяма почит, респект и високо съзнание за висшата сила, към която се обръща и иска да проведе през себе си, за да оздрави нуждаещия се. Преди всич­ко да успокои тялото и душата си, доколкото му е въз­можно, да отпусне мускулите и нервите си, да се отър­си от всекидневните мисли, грижи и тревоги, свързани с материалния живот. Да се почувства в извисено съ­стояние на духа, да почувства близостта на океана на Духа, в който нашето реално „аз“ е само капка, да усе­ти, че е хармоничен, съзвучен на безкрайното. Трудно ни е да опишем с думи точно какво представлява това състояние. За да го разберете добре, трябва да го пре­живеете. Уверени сме, че тези, които са привлечени от съдържанието на тази книга, ще разберат ясно какво искаме да кажем.

Болният седи или лежи, а лечителят може да поста­ви или не ръцете си на него. Някои не докосват болни­те, а други усещат по интуиция, че трябва да го напра­вят. Сами изберете начина, но, изглежда, при докосва­нето протича нещо от Духа, носещо.лечебна сила в се­бе си. Христос и неговите ученици са лекували с духов­на сила, като са слагали ръцете си върху страдащите. И ако съзнавате, че е необходимо, не се колебайте, доп­рете с ръце болния!

По време на лечението изчистете ума си от мисъл­та, че вие осъществявате лечението, и непрекъснато осъзнавайте, че сте само каналът, по който протича и се предава на болния духовната сила. В момента, ко­гато започнете да мислите, че вие лекувате, притокът на лечебна сила се прекъсва, тя престава да действа. За съжаление много опитни лечители са се подхлъзва-ли по пътя на самомнението и засилващия се егоизъм, смятайки себе си за велики и всесилни, и са загубвали дадената им от Бога дарба да лекуват. Помнете винаги: лекува Духът, не вие!

За да се превърнете в добър „канал“ за протичане­то на духовната лечебна сила, постарайте се мислено да виждате или чувствате как се влива и изтича Духът през вас през цялото време на лечението.

Лечебният процес не бива да трае дълго, сами ще почувствате това. След известна практика се получава чувството и у болния, и у лечителя за реално протича­не на силата на Духа през тях. Това са най-благопри­ятните условия на лечение. Когато и двамата са в доб­ро и подходящо разположение на ума, те се „скачват“ в един канал, образуват единен път за протичане ,да висшата целебна сила. Още по-добре се подготвят умо­вете им, ако предварително прочетат или поговорят по духовните въпроси. С това се пречистват от материал­ното и стават подходящи за проводник на Духа.

При тази форма не е необходимо да се изгражда и поддържа мислена картина на желаното състояние. Ду­хът прониква в тялото на болния през духовния му ум и се стреми да го оздрави изцяло и напълно. Болният е потопен в силата на Духа и всяка негова клетка съз­нава присъствието му. Повече ще узнаете за тази фор­ма на лечение, когато сами я практикувате. Не се стра­хувайте да я опитате и прилагате, ако мислите и постъп­ките ви са чисти и безкористни. В практиката ще се превърнете във все по-съвършен „инструмент“ на Духа и успехите ви ще се увеличат.

Ако лечителят предпочита другите форми на окулт­на терапевтика, разгледани дотук, или ако болните им не възприемат понятията „духовно“ и „Дух“, ние пред­лагаме да отделят по няколко минути за тази форма по време на другото и да не обявяват, че ще приложат духовно лечение, щом това смущава болния. Някои хо­ра имат предразсъдъци към всичко, което носи името духовно, за други тази дума се покрива с понятието „религиозен“. Безполезно е да ги убеждаваме. Духът принадлежи на всички, всичко му е подчинено, тъй че съвсем уместно е да се приложи такова лечение, без да се съобщава, ако това е излишно. Но да остане не­използвана великата сила на Духа, при положение че е достъпна за всички, е неправилно. Незнанието на болния не бива да го лишава от най-ценното, което лечи­телят ще му даде. Не казваме, че е простено да си слу­жим с измама или да скрием истината, а че е безполез­но да се създава антагонизъм между лечител и болен чрез неуместно използване на термини. Възможните предразсъдъци на пациента ще помрачат добрия успех на лечението.