Дружествени дялове

Дружествени дялове – те са нещо, различно от дяловете в капитала. Но между тях съществува зависимост. Дружествения дял представлява израз на членственото правоотношение в ООД. Той обуславя съвкупността от права и задължения на даден съдружник. На всеки съдружник принадлежи дружествен дял от имуществото на дружеството. Като правило размерът му се определя съобразно с дела на  капитала. Но няма пречка да бъде уговорено друго /чл. 127/. За участието на съдружника в ООД може да бъде издадено удостоверение. За разлика от акцията то не е ценна книга. Това означава, че удостоверението не въплъщава дружествения дял, а само улеснява доказването му. Допустимо е дружественият дял да се прехвърля и да се наследява. Прехвърлянето му между живи се извършва с нотариално заверени подписи на договора. То подлежи на вписване в търговския регистър. Съществува свобода за прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг. Съдружникът-преобретател става носител не на втори, а на увеличен по размер дружествен дял. Не така стои въпросът с прехвърлянето на дружествен дял върху трето лице. В такъв случай трябва да бъдат спазени изискванията за приемане на нов съдружник /чл. 129/. Необходимо е решение на общото събрание, което се вписва в търговския регистър. Допустима е делба на дружествен дял. Предпоставка за извършването и е съгласието на съдружниците. Разпоредбата е диспозитивна. Може да бъде уговорено друго. При прехвърляне на дружествен дял разпоредбата е императивна. Предвидена е солидарна отговорност на правоприемника с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. От различието между дял и дружествен дял е обусловено и различието между капитал и дружествено имущество. Капиталът представлява цифрово изразена величина, която се състои от вноските на съдружниците. Тя е сравнително стабилна. Напротив, дружественото имущество като съвкупност от права и задължения е променлива величина. Върху нея се отразява успешната или неуспешната търговска дейност на ООД. Печалбата води до увеличаването на имуществото, а загубата – до неговото намаляване.