Други последици от развода

Всичко което засяга имуществените отношения без СИО

1.Отпадане  на взаимното наследяване и изгодите  от разпореждания /мортис кауза – с оглед на смъртта / направения от единия съпруг в полза на другия през време на брака  чл. 104 СК .- императивна разпоредба .

С влизане в сила на бракоразводното решение автоматично по силата на закона отпада наследяване по закон и по завещание м/у бивши съпрузи .  /застраховка живот направена в полза на другия съпруг – отпада/

Ако желая да облагодетелствам бивш съпруг след смъртта ми трябва да напрява ново завещание след влизане в сила на решението  за развод.

2. Отмяна на дарения след развода  / чл. 105 СК /

3.Въпроси свързани с ползването на сем.жилище  чл. 107 СК

да се прочете  – ППВС № 12 / 71 г. ВС подробно изяснява сем.жилище .

4.Получаване на дял от стойността от личното имущество на другия съпруг  иска е регламентиран в чл. 29 СК – облигационен иск , не може да се търси индивидуално определена вещ.  Това е иск за стойност . Предмет на претенцията по чл. 29 са 2 имуществени обекта  : 1 . Личните вещи / собствени /  на другия съпруг служещи му за упражняване на професия :  2. Лични вземания – съпруга ми има вземане от авторско участие в концерт .Мога да поискам част от този хонорар като стойност . Не мога да искам част от компютъра му – вещи със специфично функционално значение. Иска се погасява с 1 год. срок от влизане в сила на съд. Решение.

За да се изпълни иска е необходимо :  Личното имущество да е придобито по време на брака. Принуса преди брака се търси  по чл. 59 ЗЗД / неоснователно обогатяване / ; 2. Имуществото да е на значителна стойност  ; 3 Наличие на принус -.Презумцията за съвместен принус  чл. 19 ал. 3 СК/ предполага се до доказване на противното  не намира приложение при иска по чл. 29 СК .

Чл. 19 ал. 3 – намира приложение само за СИО