Други пазарни основи на ценообразуването

Цената като ограничител на потребителското търсене. Цените са променливи, те не са само фактор за стимулиране или дестимулиране на потр търсене и пр-то предлагане – обстоятелство, което налага друг подход на изследване.
Закони на търсенето. 1.По силата на закон м-у търсените кол от дадена стока и нейната цена с-вува обратноппропорц зависимост. Т.е. намаляване на търсените кол с увелияение на цената и обратно; 2.Вторият закон повелява, че при дадена промчна в цените реализирания ефект в търсените кол ще бъде по силен в дългосрочен аспект, отколкото в краткосрочен.
Ефект на заместването и ефект на дохода. Трябва да се има предвид, че за различните стоки хората демонстрират различни по х-ера си действия за заместването им. Става дума за разпределението на стоките в 3 основни категории: луксозни стоки; нормални стоки; малоценни стоки. При това състояние на нещата е х-ерно, че когато: 1.Цените на дадена стока растат – потребителитетърсят алтернативи (ефект на заместването); 2.Реалните доходи нададен потребител растат, неговото платежоспособно търсене също расте.
Ценова еластичност на търсенето. ЦЕТ се определя като изразител на връзката м-у степента на изменение в цената и степента на изменение на търсените количества от дадена стока. Могат да се формулират 3 равнища на еластичност: Позитивна – при падане на цената с 1% потр увеличава потреблението с над 1%; неутрална – при падане на цената съответства равно увеличение в потр и обратно; негативна…. Следователно потр на дадена стока е ценово еластично, ако потребените кол и цената се движат в различни посоки.
Фактори на пазарното търсене: 1.Цената – ч-з нея като се следва принципа на мах на полезноста се извеждат законите на търсенето; 2.Влиянието на цените на останалите стоки на пазара е от съществено значение за позиционирането на кривата на паз търсене. Разграничават се 3 основни категории стоки: допълващи, заместващи и независими стоки; 3.Предпочитанията на потр на паз са израз на своеобразния вот, който свободните индивиди упражняват на свободният пазар; 4.Размерът на дохода с който отделните потребители осъществяват платежоспособното паз търсене, е от съществено значение не само за определянето на функцията на ПТ, но той е и важен фактор за постигането и потдържането на общото паз равновесие.
Същност и принципи на борсовата търговия. Основните х-ки на стоковите борси: Б представляват организиран институционализиран пазар; Концентрацията на търсенето и предлагането изключва с-вуването на монопол и толерира конкуренцията; Механизмът на посреднияеско представяне на противоречивите интереси за покупко-продажбите създава реални у-я за лоялна конкуренция.
Принципи на Б търговия: Стоките с които се търгува представляват основни суровини и продукти; Времето за обявяване на офертните цени и постигане на договореност е ограничено в рамките на Б сесия; Типизираните контракти регламентират количеството вкл в тях, като се определя в зависимост от вида на стоката и най-разпространения за нея транспорт; Въведени са Б стандарти относно параметрите за качество на всяка стока; На пода на Б оферирането и договарянето се извършват от посредници, които сключват сделки от свое име, но в полза на клиентите си; При извършване на сделките не се изисква присъствието на стоките на Б под.
Организация на стоковите борси. Дейноста на Б се регламентира от съответното законодателство, и в детайли следва изпълнението на Б правилник.
Общовалидните правила за организация на борсите: Правният статут(Б с частно-правен х-ер; с публично-правен х-ер; със смесено участие); С-мите за определяне на цената; Механизмът на работа; Изискванията за членство на Б.
Борсови сделки. Сключването на сделките на Б кръг е преследваният резултат от работата на Б. Определящи критерии при класифициране на Б сделки са срокът и правото на избор при изпълнението на сделката: В зажисимост от срока на изпълнение сделките се делят на спот и срочни. При спот сделките разпластането става до 4-5 бизнес ден. В този смисъл е валидно определението – сделка с незабавна доставка и неотложен платеж. Срочните сделки навлизат на стоковите Б като сделки на зелено, с което се създава уникалната възможност за сключване на сделка преди стоката да е достигнала договорираното състояние. Същноста на срочните сделки се изразява в регламентирането на период, с който се отлага изпълнението на сделките от датата на тяхното сключване. СС се делят на: фючърсни или фоуърдни; условни или безусловни.
Ценообразуване на стоковите борси. 1.Метод на черната дъска – преминава се п-з 3 стъпки: Отразяване на поръчките при тяхното подаване; подреждане на поръчките по низходящ ред отгоре надолу; при съвпадане на ценовите оферти те се зачеркват и сделката се счита за сключена.  2.Сетълмент цена – Офертите за продажба се класират по низходящ ред, а офертите за покупка по възходящ. Предложената най-висока цена за покупка, на която съответства оферта за продажба по същата цена, е служебен курс. 3.С-ма на открито натдаване – сделките се сключват във времето на Б сесия от специализираните посредници. 4.Електронен фиксинг.