Другарство в искови процес.Другарство

Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения.
2.  Учредяване (възникване):
а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица;
б)  впоследствие (последващо Др), напр:
– когато в типичния исков процес една от страните почине и на нейно място продължат нейните правоприемници (наследници).
– когато съдът вземе инициативата (чл. 123) п съедини няколко дела, образувани самостоятелно, ако са налице основанията на чл. 171.
3. Допустимост на Др – чл. 171 – когато предмет на спора са:
а)  общи права или задължения (т.е. конто имат един и същ обект -съсобственост, солидарност и др.)
б) права и задължения, които почиват на едно и също основание (т.е. произтичат от един и същ Юф; ако той е фС – достатъчна е еднаквост на някои елементи).
Освен това е необходимо исковете да подлежат на разглеждане по същия ред (за родовата подсъдност е меродавна цената на всеки иск поотделно).