До 15 март 2010 г. МЗХ ще внесе предложение в МС относно организацията и продажбата на тютюневи семена

Министерство на земеделието и храните ще предложи на Министерски съвет приемане на постановление за възлагане на Фонд “Тютюн” организацията и продажбата на произведени тютюневи семена в срок до 15 март 2010 г. по утвърдени от Управителния съвет на Фонд “Тютюн”  продажни цени.

Тъй като от 2010 г. безвъзмездното предоставяне на тютюневи семена на производителите отпадна, поради приключване на нотифицираната пред Европейската комисия схема, се намери механизъм, по който произведените тютюневи семена да достигнат до тях възмездно и своевременно, с цел обезпечаване на договорените за производство и изкупуване количества тютюн за реколта 2010 г.

В тази връзка при наличие на акт от МС, продажба на тютюневи семена от Фонд “Тютюн”, би осигурило най-бързо и ефективно достигане на семената до тютюнопроизводителите и възвръщане на бюджетните средства, изразходвани за производството им, без да се налага намесата на друга структура или законодателни промени.

Агротехническите срокове за засяване, изискват, семената да достигнат до тютюнопроизводителите не по-късно от  края на м. март 2010г.
От произведените през отделните реколти тютюневи семена са налични – 10 218.570 кг.,  на обща стойност – 2 068 078 лева.

От тях 4 668,063 кг, отговарят на изискванията на Закона за посевния и посадъчен материал за разпространение и търговия.

На заседание на УС на Фонд “Тютюн”, проведено на 21.01.2010г. е прието решение и за размера на продажната цена на тютюневите семена. Продажните цени се отнасят до наличните стандартни семена по години, заявени от лицата по чл. 21, ал. 1 от ЗТТИ (лицензираните купувачи на тютюн), ще предоставят семената на тютюнопроизводителите, с които имат сключен договор за производство и изкупуване на тютюн.

– Башибали (пликчета), реколта 2006г.    –    981,74 лв/кг
– Башибали (чували), реколта 2007г.    –    980,54 лв/кг
– Башибали (пликчета), реколта 2007 г.    –    980,26 лв/кг
– Башибали (чували), реколта 2008г.    –    1010,97 лв/кг
– Башибали (пликчета), реколта 2008г.    –    1010.33 лв/кг
– Башибали (чували), реколта 2009г.    –    1032,28 лв/кг
– Виржиния (чували), реколта 2008г.    –    1932,57 лв/кг
– Виржиния (пликчета), реколта 2007г.    –    1762,85 лв/кг
– Бърлей (чували), реколта 2009г.        –    1108,97 лв/кг