Доходи от стопанска дейност, включително селско и водно стопанство, и от други дейности по извън трудови правоотношения.

  1. Физически лица извършващи дейност като ЕТ, независимо дали са регистрирани по Търговския закон, формират данъчна основа според ЗКПО.
  2. Нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика избрали да се облагат по реда на този закон.
  3. Лицата упражняващи свободна професия и дейности по извън трудови правоотношения.

Данъчната основа за т.2 и т.3 се определя като облагаемият доход от съответната дейност се намалява с:

  1. Разходи за дейността в размер на:

а. 70% за отглеждане на животни и птици, пчеларство и бубарство.

б. 60% за горско и водно стопанство и за растениевъдство.

в. 50% за производство на декоративни храсти и цветя; за създаване на изобретения, произведения на науката, културата, изкуството.

г. 35% за занаятчийски дейности

д. 25% за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел.

  1. Вноски за социални, здравни пенсионни и други осигуровки, които

лицата задължително и доброволно правят за своя сметка.

  1. Облекченията за даренията в размер на 5% след намаленията по предходните две точки ( т.1 и т.2). Данъчното облекчение за даренията се ползва при условие, че дарението е в полза на : образователни и здравни заведения, които са на бюджетна издръжка; организации с благотворителни, социални здравни и др. цели; регистрираните в страната вероизповедания; общините и други. Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност се определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението на дарителя.