Доходи на акционера

Източниците за печалба на акционера от акциите са два: от дивидента и от превишение на пазарната стойност на акцията над доставната. И в двата случая доходът на акционера е в зависимост от печалбите на дружеството емитент. В първия случай дивидентът зависи пряко от печалбата – той е част от нея. Във втория случай превишението на пазарния курс над номиналната стойност (ако акцията е придобита на паричния пазар) или над покупната стойност (ако акцията е купена на борсата) е толкова по-голямо, колкото по-големи печалби реализира дружеството емитент. В зависимост от очаквания доход пазарните условия са оформили два вида акции: „акции на дохода“ и „акции на растежа“. Първият вид акции са на големи, стари, улегнали компании, които плащат редовни и стабилни дивиденти. При тях не може да се разчита на значителни печалби от изменения на борсовите им курсове, тъй като акциите на тези компании се котират при сравнително стабилни цени. Акциите на растежа или акциите, създаващи капитал, са на нови, бързо развиващи се предприятия в перспективни отрасли с инициативни и амбициозни ръководства, които смело поемат рискове. Дивидентите от такива компании са несигурни и доколкото се реализират печалби в началната фаза от дейността на тези компании, те в повечето случаи не се разпределят, а се капитализират за осъществяване на експанзионистичните цели на новите предприятия. За сметка на това борсовите курсове на тези дружества растат бързо и печалбите от тях идват главно от фондовата борса. При проспериращите нови компании тези печалби обикновено превишават многократно печалбите от дивиденти на утвърдените стари компании, но съдържат и голяма доза риск.

Печалбите от тези два вида акции се заплащат в пари. За разлика от тях някои компании в страни с пазарна икономика според устава си или по решение на общото събрание вместо дивиденти в пари дават на акционерите допълнителни акции. Изго­дата от тази форма на разпределение на печалбите за акционерните дружества е, че се разплащат с акционерите и същевременно увеличават собствените си средства, а акционерите получават своята част от печалбата, без да плащат данъци върху нея. Конюнктурни или циклични са акциите, чиито борсови курсове се влияят силно от развитието на конюнктурния цикъл: при оживление на икономиката и ръст на доходите техните цени на борсите се повишават значително, а при кризисни тенденции курсовете им спадат. Такива са акциите на дружествата, производители на стоки за дълготрайна употреба и на луксозни артикули, покупката на които не е належаща, а също и на компании от тежката промишленост и строителството.

Контраконюнктурни или контра циклични са акциите, чиито борсови курсове почти не се влияят от състоянието на конюнктурния цикъл. Такива са акциите на предприятията, които произвеждат и продават стоки от първа необходимост като храни, лекарства и други, чиято употреба е неизбежна. Този вид акции обикновено носят по-малки, но по-сигурни дивиденти в сравнение с конюнктурните акции, които се купуват главно от купувачи, запознати с колебанията на конюнктурния цикъл.

Акции по квота са акциите, на които не се определя номинална стойност, а правата на акционера се определят с фиксирана част от имуществото на предприятието -например една хилядна от това имущество. Такъв вид акции се емитират главно в САЩ.