Договор за социална сигурност между България и Руската федерация

Договорът между Република България и Руската федерация за социална сигурност влиза в сила на 20 март 2010 година. Текстът на договора е обнародван в ДВ. бр.20 от 12 Март 2010 г.

След 20 март 2010 г. могат да се подават документи в териториалните поделения на Националната агенция за приходите (с оглед определяне на вноските) и в Националния осигурителен институт (за определяне и/или преизчисление на пенсии и парични обезщетения) за ползване на съответните права по Договора, вкл. за всички периоди преди 20 март 2010 г.