Договор за гражданско дружество

С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. Договорът за дружество е многостранен, неформален договор. Дружеството не е ЮЛ. Целта на този договор е стопанска. При дружеството се осъществява обща дейност. Дружеството при което възнаква една имуществена общност се различава от обикновената съсобественост. По отношение на нея се прилагат разпоредбите на чл.30-36/ЗС. При дружеството за придобитата общност, която също е една обща собственост се прилагат разпоредбите на чл.359/ЗЗД. Гражданското дружество се отличава и от кооперацията, която е ЮЛ. Съдружниците в гражданското дружество са носители на права и задължения и затова отговарят неограничено. Съществени са различията и от търговското дружество, което е ЮЛ и по отношение на което се прилага ТЗ. Другата разлика е в това, че гражданското дружество не може да е еднолично. То се счита за учредено от момента на постигане на съгласието и не се регистрира. Гражданското дружество се различава и от консорциума – чл.275-276/ТЗ.
Съдружниците са длъжни да правят вноски в пари или имоти и върху тях възниква обща съсобственост. Договорът за дружество се учредява на основата на доверие между тях. Дружеството  трябва да осъществява обща стопанска дейност. То се управлява по решение на всички съдружници, освен ако дружественият договор предвижда това да стане с мнозинство на гласовете. Всеки съдружник има право на един глас. Дружеството трябва да се управлява с грижата на добър стопанин. Никой от съдружниците не може да прехвърли своя дял на трето лице без съгласието на другите – чл.362/ЗЗД. Дълговете,  които има дружеството, се поемат от отделните съдружници съразмерно с техните дялове. Между съдружниците възниква обща съсобственост; печалбите и загубите се разпределят съразмерно с дяловете им, ако не е уговорено друго; недействителна е уговорката за изключване на някой от съдружниците от участие в печалбите или загубите.
Съгласно чл.363/ЗЗД дружеството се прекратява в няколко случая: с постигане на целта или ако това стане невъзможно;  с изтичане на времето, за което дружеството е било образувано; при смърт или запрещение на един от съдружниците; с предизвестие на един от съдружниците направено добросъвестно в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е уговорено то да продължи с останалите съдружници; по решение на съда, когато то е образувано за определен срок, ако има основателни причини за това.
Правната уредба предвижда, че ако не е уговорено друго дяловете на съдружниците са равни. При прекратяването му всеки съдружник може да иска своя дял, а така също и при неговото напускане. Отношенията между съдружнците след прекратяване на дружеството се уреждат чрез доброволна или съдебна делба.